”Många spe­la­re är i ett in­tres­sant kar­riär­lä­ge”

Allsvenskan - - DJURGÅRDEN - Text: Mathias Lü­hr

Ål­der: 52 år. Tränar­kar­riär: Ge­f­le IF (1996– 2002), Öre­bro SK (as­si­ste­ran­de, 2003–2004), Ge­f­le IF (2005–2013), Djur­går­dens IF (2014–).

En trä­na­re som kan sitt hant­verk li­ka bra som nå­gon an­nan i all­svens­kan. Trygg, tar få ris­ker – men kan ut­veck­la spe­la­re i sitt sy­stem.

Ke­rim Mrab­ti. Sam John­son. Jesper Karl­ström. Emil Berg­ström. Med fle­ra. Många är ta­lang­er­na som ta­git snab­ba kliv i kar­riä­ren i Pel­le Ols­son sy­stem. Allt en­ligt en ut­sta­kad plan.

Det ser en­kelt ut. Ibland till och med li­te trå­kigt. Men Pel­le Ols­sons 4–4–2-sy­stem har vi­sat sig va­ra ef­fek­tivt, och det har ock­så vi­sat sig va­ra per­fekt när det gäl­ler att få unga ta­lang­er att blomst­ra. I fjol klev roo­ki­es som Sam John­son och Ke­rim Mrab­ti fram, och hack i häl fanns bland and­ra Jesper Karl­ström och Tim Björk­ström. Finns det då en plan för just det­ta. Ja. Hur ser den ut? – Det en­da är att vi är no­ga med att man job­bar i sin roll. Re­pe­te­rar, re­pe­te­rar i sin egen roll. Man spe­lar där man är tänkt att spe­la, i sin bäs­ta po­si­tion, sä­ger Pel­le Ols­son. Det var tyd­ligt på spe­la­re som Mrab­ti och John­son kän­de sig be­kvä­ma? – Att spe­la fot­boll är ju kom­pli­ce­rat, på så sätt att det är mot­stån­da­re som för­sö­ker stö­ra din pre­sta­tion. Lägg till do­ma­re, tv-sänd­ning och 16 000 åskå­da­re på läk­tar­na – då på­ver­kas man. – Då gäl­ler det att ska­pa en så trygg mil­jö som möj­ligt, för att de ska kun­na va­ra så bra som möj­ligt. Då gäl­ler det att kän­na till rol­len för att de ska kun­na va­ra be­kvä­ma. För att kun­na pre­ste­ra si­na bäs­ta si­dor. – Vi för­sö­ker ha ett tyd­ligt spel, att rol­ler­na ska va­ra tyd­li­ga. Ser du nå­gon som kan få sam­ma ut­veck­ling som Ke­rim Mrab­ti el­ler Sam John­son ha­de i fjol? – Det är många spe­la­re som är i ett ­in­tres­sant kar­riär­lä­ge just nu, som är föd­da mel­lan 1991 och 1998. Sam John­son, Jesper Karl­ström och Da­ni­el Bern­tsen till ex­em­pel, som i fjol gjor­de sin förs­ta sä­song i Djur­går­den, kan de hö­ja yt­ter­li­ga­re ett snäpp? Det är spän­nan­de. Va­ri lig­ger Djur­går­dens störs­ta ut­ma­ning 2016? – Ut­ma­ning­en lig­ger i att va­ra sta­bi­la­re. Allt­så, trans­fer­mark­na­den styr man in­te, men vi trod­de väl in­te att vi skul­le säl­ja Emil (Berg­ström) i det här fönst­ret. Lag­kap­te­nen som spe­lat 58 av 60 mat­cher un­der min tid här. Sen fick vi Ke­rim lång­tids­ska­dad. Vi ha­de två lands­lags­spe­la­re när ja­nu­a­ri bör­ja­de, när ja­nu­a­ri var slut så ha­de vi ing­en. – Ut­ma­ning­en är att än­då fort­sät­ta ut­veck­ling­en. När vi var som bäst i fjol så höll vi all­svensk topp­kva­li­tet, men vi ha­de ock­så en svit av sju mat­cher i rad ut­an se­ger. Det har man in­te råd med.

Pel­le Ols­son har fått fle­ra unga ta­lang­er att blomst­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.