”Vik­tigt att job­ba för att be­va­ra mäng­den stå­plat­ser”

Allsvenskan - - DJURGÅRDEN -

Hal­lå där, Vik­tor Adolfs­son, ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en Järnkaminerna, vad har ni för krav på Djur­går­den i år? – Att vin­na minst två der­byn. Det var ett tag sen det hän­de. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Vi ha­de 15 400 för­ra sä­song­en. Det ha­de va­rit kul om vi kun­de öka det med ett par tu­sen så vi får upp mot 17 000. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi gör jät­te­många sa­ker. Vi är bland an­nat in­vol­ve­ra­de i ett vär­de­grunds­pro­jekt i Djur­går­den. Framför allt för­sö­ker vi ge bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för al­la att stöt­ta Djur­går­den. Sen är det vik­tig att job­ba för att be­va­ra mäng­den stå­plat­ser ef­tersom jag tror att det kan bli de­batt om det igen. Det är en av få bra sa­ker med svensk fot­boll i ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv. Störs­ta mat­chen i år? – På för­hand är det all­tid hem­ma mot AIK. Högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Om man får dröm­ma är det att vi vin­ner Sm-guld och att de två and­ra Stock­holmsla­gen får kri­ga i bot­ten. Vil­ket lag vill ni ska åka ur all­svens­kan? – Det är dött lopp mel­lan Ham­mar­by och AIK. Ett av de la­gen får gär­na åka ur, me­dan det and­ra kan få kva­la så de vån­das li­te men så att vi ock­så får kvar ett der­bymö­te även näs­ta sä­song. FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter:

Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen fö­re match: Sup­por­ter­för­e­ning­ar:

Djur­går­dens­sup­port­rar­na käm­par för att be­hål­la an­ta­let stå­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.