Nu ja­gar Elfs­borgs po­äng­kung nya mål ”Svårt att gö­ra fler po­äng, men jag kan spe­la bätt­re”

Allsvenskan - - ELFSBORG - Text: Eric Nils­son

Vik­tor Claes­son gjor­de sin bäs­ta sä­song hit­tills i fjol. Men än har han in­te fått någ­ra kon­kre­ta an­bud från ut­länds­ka klub­bar. – Dröm­men finns att kom­ma ut­om­lands, men jag kör på i Elfs­borg så länge, sä­ger den lands­lags­me­ri­te­ra­de 24-åring­en.

Små­län­ning­en gjor­de suc­cé i su­pe­ret­tan­klub­ben Vär­na­mo 2011 – och ja­ga­des där­ef­ter av en rad elit­lag. Till slut loc­ka­des han till Elfs­borg, där kom­pi­sen Niklas Hult fanns sen ti­di­ga­re. Vik­tor Claes­son vann Sm-guld re­dan un­der sin förs­ta all­svens­ka sä­song. Nu är han in­ne på sä­song num­mer fem i Borås. – Jag har mog­nat som spe­la­re sen jag kom hit. Jag har lärt mig mer tak­tiskt och bli­vit bätt­re i för­svars­spe­let. Jag har fått hel­he­ten som en spe­la­re ska ha och bli­vit mer kom­plett, sä­ger Vik­tor Claes­son.

Un­der 2015 ex­plo­de­ra­de han po­äng­mäs­sigt. Det blev el­va mål och tio as­sist på 29 mat­cher – po­ängsta­tistik han in­te va­rit i när­he­ten av ­ti­di­ga­re. – Det kän­des bra för­ra året. Det var min bäs­ta sä­song både spel- och po­äng­mäs­sigt. Jag hop­pas byg­ga vi­da­re på det. Det blir svårt att gö­ra fler po­äng, men jag kan spe­la än­nu bätt­re, sä­ger mitt­fäl­ta­ren och fort­sät­ter: – Det går att sli­pa på det mesta. Jag vill va­ra sta­bil, fort­sät­ta gö­ra po­äng och hjäl­pa mitt lag att vin­na mat­cher. Jag vill in­te ha någ­ra dip­par un­der sä­song­en. Un­der för­sä­song­en ut­märk­te han sig främst i en trä­nings­match mot nors­ka Odds BK där han ser­ve­ra­de si­na lag­kam­ra­ter tre öpp­na mål i 3–1-segern på Borås are­na. – Tre as­sist är man in­te bort­skämd med. Det gjor­de det ex­tra kul. Vår för­sä­song har va­rit bra. Li­te stö­kigt med al­la back­ska­dor ba­ra. Många har fått spe­la på fel po­si­tio­ner för att täc­ka upp. Lik­som Mag­nus Haglund hyl­lar han la­gets två vec­kor långa trä­nings­lä­ger i Flo­ri­da. – Det var väl­digt bra. Vi kol­la­de på oli­ka spor­ter och gick på nö­je­spar­ker. Jag, Per Frick, Mar­kus Roh­dén, Si­mon Hed­lund och An­ton Andre­as­son var i väg och tit­ta­de på al­li­ga­to­rer ock­så. Det var spän­nan­de. Man kom­mer ihop sig som grupp när man träf­fas även ut­an­för plan, sä­ger Claes­son, som spe­lat sex A-lands­kam­per.

Han er­kän­ner att pro­fi­ler­na An­ders Svens­son och Ar­ber Ze­ne­li kom­mer sak­nas. – Det kom­mer de­fi­ni­tivt mär­kas att de har för­svun­nit. Men det kom­mer all­tid fram nå­gon an­nan med and­ra kva­li­té­er. An­ders röst kom­mer sak­nas både på och ut­an­för plan, men vi har många an­svars­ful­la ledar­ty­per som kom­mer kli­va fram. Jag är in­te oro­lig. Trots suc­cé­sä­song­en i fjol blev han kvar i Elfs­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.