”Of­fen­sivt har vi en del att ut­veck­la”

Allsvenskan - - ELFSBORG - Text: Eric Nils­son

Vad sä­ger du om er för­sä­song? – Vi har haft li­te mer ska­dor och ska­van­ker än vad vi hop­pats på. Vi har trä­nat bra och haft ett väl­digt fint trä­nings­lä­ger i Flo­ri­da. Det har allt som allt va­rit en okej för­sä­song. Vil­ka är de störs­ta för­änd­ring­ar­na i Elfs­borg jäm­fört med för ett år sen? – Vi har kom­mit en bit läng­re i vårt för­svars­spel i år. Of­fen­sivt har vi en del att ut­veck­la tyc­ker jag. Hur ser du på trup­pen du har till ditt för­fo­gan­de? – Vi har en bra trupp. Någ­ra har kom­mit och någ­ra har läm­nat. Ha­de vi in­te haft så många ska­dor ha­de vi kun­nat för­be­re­da oss än­nu bätt­re. Vad be­ty­der det att An­ders Svens­son och Ar­ber Ze­ne­li har läm­nat? – Det är två jät­te­duk­ti­ga spe­la­re som spe­la­de myc­ket. Vad det be­ty­der är för ti­digt att sä­ga. Det får vi­sa sig. Men vi har er­satt med bra spe­la­re. Ni har sat­sat myc­ket på Jör­gen Horn. Vad tror du att han kan till­fö­ra till för­sva­ret? – Han till­för ett tufft du­ell­spel och ­le­da­re­gen­ska­per. Jör­gen är väl­digt stark och Ål­der: 42 år. Tränar­kar­riär: Staf­singe IF (1998–1999), La­holms FK (2000–2004), IF Elfs­borg (2004–2011), Lil­le­ström SK (2012–2014), IF Elfs­borg (2015–).

Den fö­re det­ta gym­na­sie­lä­ra­ren är en ru­ti­ne­rad trä­na­re trots sin ringa ål­der. Led­de 2006 Elfs­borg till klub­bens förs­ta Sm-guld på 45 år. Duk­tig på lag­byg­gen. bra i sin po­si­tio­ne­ring. Han kom­mer till­fö­ra i många de­lar. Vi är nöj­da över att ha fått hit ho­nom. Och An­ders Randrup? – Det är en ru­ti­ne­rad och klok spe­la­re. Han är väl­digt för­nuf­tig i sitt sätt att rö­ra sig. Det är en väl­digt an­vänd­bar spe­la­re med fin ka­rak­tär. Vi hit­ta­de ho­nom ge­nom vår mål­vakt Kevin Stu­hr El­le­gaard. Kevin kän­de till att An­ders var möj­lig att få loss då Väst­själ­land var på väg att gå i kon­kurs. Kevin var ett trumf­kort där. Spe­la­re kän­ner of­ta till hur det ser ut för and­ra spe­la­re. Det har vi haft myc­ket nyt­ta av. Emir Baj­ra­mi är änt­li­gen ”fit for fight”. Hur kom­mer ni an­vän­da ho­nom? – Det är länge sen han spe­la­de mat­cher kon­ti­nu­er­ligt. Vi vet vad han kan när han är frisk, men han har in­te va­rit bor­ta ett år ­ti­di­ga­re. Vi har rim­li­ga för­hopp­ning­ar, men hop­pas att han kan när­ma sig sin högs­ta ni­vå. Ni blev fy­ra i fjol. Vad sik­tar ni på i år? – Vi sik­tar på att kom­ma så högt som möj­ligt och gö­ra det så bra som möj­ligt.

Elfs­borg har tap­pat två av si­na störs­ta stjär­nor. Men en gam­mal är änt­li­gen tillbaka på all­var. – Vi hop­pas att Emir Baj­ra­mi ska när­ma sig sin högs­ta ni­vå, sä­ger ma­na­ger Mag­nus Haglund.

”Ha­de vi in­te haft så många ska­dor ha­de vi kun­nat för­be­re­da oss än­nu bätt­re”, sä­ger Mag­nus Haglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.