Skram­lar mål till av­skeds­pre­sent Re­kord­man­nen Gustaf Nils­son vill av­slu­ta med stil

Allsvenskan - - FALKENBERG - Text: Fred­rik Jons­son

Han har re­dan över­träf­fat Pär Zet­ter­berg och Astrit Aj­da­re­vic – sett till prislapp. Nu vill Gustaf Nils­son av­slu­ta starkt i Fal­ken­berg och all­svens­kan in­nan flyt­ten till Brönd­by i som­mar. – För­hopp­nings­vis gör jag det så bra att det ser bra ut in­för hös­ten, sä­ger an­falls­löf­tet.

Un­der vå­ren i fjol fick Gustaf Nils­son från bän­ken se Ha­ke­em Ara­ba i mål­form. Men un­der hös­ten var det 18-åring­en, fost­rad i Fal­ken­bergs FF, som tog på sig hu­vud­rol­len när ”La­get vid ha­vet” höll sig kvar i all­svens­kan via kval­se­ger mot Si­ri­us. – Ef­ter att jag gjort min förs­ta start mot Elfs­borg kän­des det bätt­re och ef­ter att jag gjor­de mål mot IFK Gö­te­borg i mat­chen ef­ter gick det bra. Man van­de sig vid spe­let. I bör­jan var jag in­te van vid den fy­sis­ka ni­vån i all­svens­kan, sä­ger Gustaf Nils­son som smäll­de in sex mål i all­svens­kan. I det förs­ta kval­mö­tet mot Si­ri­us gjor­de han bå­da Fal­ken­bergs mål i 2–2-mat­chen, bor­t­a­mål som höll FFF kvar. – Det var de två skö­nas­te må­len för­ra året. Två väl­digt vik­ti­ga mål på bor­ta­plan. Ef­ter sin he­ta form un­der hös­ten be­lö­na­des Nils­son med en plats i det svens­ka U21-lands­la­get i Em-kva­let mot Ge­or­gi­en. I vin­ter var han länge en av sil­ly se­a­sons mest om­skriv­na svens­ka an­fal­la­re. Det skrevs om att både Mal­mö FF och IFK Gö­te­borg vil­le vär­va 18-åring­en – som val­de dans­ka Brönd­by i stäl­let. Hur var det att va­ra så ja­gad? – Det var ba­ra ro­ligt. Det är en dröm att klub­bar ska vil­ja kö­pa en till stör­re ligor. Ett lyx­pro­blem. Vad sak­na­de de svens­ka ­al­ter­na­ti­ven? – Det var mer att Brönd­by ha­de gjort en väl­digt tyd­lig plan för att de verk­li­gen vill sat­sa på mig. Att jag ska ut­veck­las som fot­bolls­spe­la­re och kom­ma till än­nu stör­re ligor. Det kän­des bäst där. Väg­de du nå­gon gång chan­sen att vin­na Sm-guld mot att bli ut­lands­proffs? – Det är klart man vill vin­na Sm-guld, men det är sä­kert kul att vin­na trofé­er i vil­ket land som helst. Jag hop­pas att jag kan gö­ra det i Brönd­by. Du har el­va all­svens­ka star­ter i ba­ga­get in­för sä­song­en. Finns det en risk att du tar kli­vet ut­om­lands för ti­digt? – Det vet man ald­rig, men jag kän­ner att det kanske in­te är så stor skill­nad på topp­lag i den dans­ka li­gan och den svens­ka li­gan.

Över­gång­en sker först i som­mar och en­ligt obe­kräf­ta­de upp­gif­ter får Brönd­by be­ta­la 6–7 mil­jo­ner kro­nor för Gustaf Nils­son. Då blir han med rå­ge ock­så Fal­ken­bergs FF:S störs­ta för­sälj­ning ge­nom ti­der­na, fö­re Pär Zet­ter­berg och Astrit Aj­da­re­vic som bå­da läm­na­de klub­ben som ung­doms­proffs. Nils­son störs dock in­te av prislap­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.