”Ett lag som ing­en väl­jer i förs­ta hand”

Allsvenskan - - FALKENBERG - Text: Fred­rik Jons­son

Hans Eklund vil­le ha re­vansch i fjol ef­ter att ha fått spar­ken i Kal­mar. Ef­ter ett raff­lan­de kval mot Si­ri­us höll han Fal­ken­berg kvar i all­svens­kan. Fick du re­vansch? – Re­vansch vet jag in­te, men det är klart det var en svår upp­gift att hål­la kvar Fal­ken­berg. Vi lyc­ka­des och det är jag så klart nöjd med. Helst ha­de jag ve­lat spe­la bätt­re och ta­git fler po­äng. Som trä­na­re är man ald­rig helt nöjd. Vad drivs du av i år? – Jag vill ut­veck­la la­get, det är min driv­kraft. Vi var rock’n’roll i fjol, vi gjor­de en hel del mål, men det var li­te myc­ket sväng­dör­rar bakåt. Det gäl­ler att få ihop bå­da de­lar­na. Ni åk­te på trä­nings­lä­ger ut­om­lands först i mars. Var­för så sent? – Jag vill ha det se­na­re, jag tyc­ker det är bätt­re. Det är rätt vär­de­löst att åka och spe­la på gräs och sen kom­ma hem till konst­gräs i cu­pen. Dess­utom vet jag av er­fa­ren­het att det all­tid tar tid för Fal­ken­berg att sät­ta trup­pen. Ni har tap­pat Cal­le We­de, Adam Eriks­son och Gustaf Nils­son läm­nar i som­mar. Hur tufft blir det att er­sät­ta dem? Ål­der: 46 år. Tränar­kar­riär: Helsing­borgs IF (2006–2007), Vi­borg (2007– 2009), Lands­kro­na BO­IS (2010–2012, as­si­ste­ran­de trä­na­re) Fal­ken­bergs FF (2013, 2015–), Kal­mar FF (2014),

Kar­riä­ren fick sig en törn i Kal­mar, men han gör det bra med små me­del i Fal­ken­berg. Kom­mer stäl­las på sam­ma tuf­fa prov i år igen. – De har va­rit ton­gi­van­de spe­la­re al­li­hop och jag hop­pas vi kan hit­ta rätt i re­kry­te­ring­en. Men vi har ock­så en lö­ne­po­li­cy och ris­ke­rar in­te eko­no­min un­der någ­ra om­stän­dig­he­ter. Det är en ut­ma­ning för oss. – Man vill ju hit­ta er­sät­ta­re rakt av, men man får tän­ka på att Fal­ken­berg är ett lag som ing­en väl­jer i förs­ta hand, al­la för­sö­ker hit­ta bätt­re klub­bar först, och där­för tar det all­tid li­te tid. Känns det orätt­vist? – Nej, det är eko­no­min som styr, det får vi le­va med och vi job­bar med vå­ra för­ut­sätt­ning­ar. Vad hop­pas du på att få ut av Gustaf Nils­son det halv­år han blir kvar? – Jag tyc­ker det är bra. Han har en del bi­tar kvar att för­bätt­ra. Jag hop­pas han på­ver­kar och gör en del mål för oss. Han var vik­tig för oss un­der hös­ten och jag hop­pas han fort­sät­ter på den ba­nan. När­mar sig Fal­ken­berg att eta­ble­ra sig i all­svens­kan? – Var­je sä­song byg­ger vi på oss er­fa­ren­het. Sen gäl­ler det att få eko­no­mi att hål­la oss kvar. Vi kan in­te ba­ra ploc­ka eg­na pro­duk­ter från när­om­rå­det.

Han höll ne­der­lagstip­pa­de Fal­ken­berg kvar via kval. I år ska man bli bätt­re – men mind­re rock’n’roll. – Vi gjor­de en hel del mål, men det var li­te myc­ket sväng­dör­rar bakåt. Det gäl­ler att få ihop bå­da de­lar, sä­ger Hans Eklund.

Hans Eklund lyc­ka­des med nöd och näp­pe hål­la Fal­ken­berg kvar i all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.