”Jag hop­pas på sä­ker mark gans­ka ti­digt i år”

Allsvenskan - - FALKENBERG -

Hal­lå där, An­ders Bengt­son, ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en Yel­low and White Pri­de, vad har ni för krav på la­get i år? – Kan man ha krav i klubb som vår? Jag hop­pas att vi kan klätt­ra li­te i ta­bel­len och va­ra på sä­ker mark gans­ka ti­digt. Det var hemskt med kval ifjol. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Jag tror vi kan nå ett snitt på 3 500, och då får vi va­ra nöj­da. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi har li­te oli­ka un­der­grup­per. Till ex­em­pel spons­rar vi ti­fo-grup­pen med peng­ar så att de kan må­la någon­ting el­ler gö­ra ban­de­rol­ler. Vil­ken är den störs­ta mat­chen i år? – Det mås­te nog va­ra pre­miä­ren mot IFK Gö­te­borg. Al­la mat­cher när de sto­ra la­gen kom­mer hit ser man fram emot. Det finns ju inga and­ra hal­länds­ka lag kvar ef­tersom Halm­stad åk­te ur för­ra sä­song­en. Vil­ken är din högs­ta öns­kan 2016? – Att vi kan spe­la li­te bätt­re fot­boll ge­ne­rellt. Framför allt på bor­ta­plan där det har va­rit många mat­cher där det har va­rit rik­tigt då­ligt. Vil­ket lag vill du ska åka ur all­svens­kan? – Det spe­lar ing­en roll så länge vi är kvar. Men av de som är ned­flytt­nings­kan­di­da­ter så känns Jön­kö­ping Söd­ra minst in­tres­san­ta.

FRED­RIK KAMP

Fal­ken­bergs sup­por­ter­klubb hop­pas att la­get kan klätt­ra i den all­svens­ka ta­bel­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.