Må­let var nä­ra att ­för­stö­ra värv­ning­en ”Jag blev oro­lig för att han skul­le bli för dyr för oss”

Allsvenskan - - GEFLE - Text: Jo­han A Lars­son

Skor­pi­on­må­let gjor­de Si­mon Skrabb till Youtu­be­kän­dis. Sam­ti­digt fick den svens­ka fot­bollspubli­ken upp ögo­nen för en av Fin­lands störs­ta och mest om­ta­la­de ta­lang­er. – Sve­ri­ge är ett mel­lan­steg till de stör­re ligor­na ute i Eu­ro­pa, sä­ger 21-åring­en.

Den 31 ok­to­ber 2015 var he­la fot­bolls-sve­ri­ges blic­kar rik­ta­de mot Swed­bank sta­di­on och IFK Norr­kö­pings gul­d­jakt. Ba­ra 2 500 per­so­ner ha­de ta­git sig till Gav­le­val­len för att se den be­ty­del­se­lö­sa se­ri­e­av­slut­ning­en mel­lan Ge­f­le och Åtvi­da­berg. Men de som tog sig dit fick se en full­stän­digt unik pre­sta­tion av Åtvi­da­bergs dol­dis Si­mon Skrabb. – Jag sprang in i box­en när in­läg­get slogs. Men sen tror jag att det är Fäll­man som kom­mer i vägen, så jag tap­par blic­ken på bol­len. Sen upp­täc­ker jag att den kom­mer lan­da bakom mig, och då för­sö­ker jag ba­ra få träff på bol­len och und­vi­ka att den träf­fa­de min egen skal­le. Sen gick den upp i krys­set i stäl­let för i mitt hu­vud, be­rät­tar Si­mon Skrabb. När han res­te sig upp ha­de han svårt att för­stå vad hans kropp pre­cis ha­de gjort. – Jag tror ald­rig jag har gjort en så­dan sak ti­di­ga­re ens på trä­ning, det var nå­got som hän­de ba­ra. Vid sid­lin­jen stod Ge­fles trä­na­re Ro­ger Sandberg och svor tyst för sig själv. Men in­te för att hans lag pre­cis ha­de ham­nat i ett ti­digt un­der­läge. – I stun­den tänk­te jag: ”Fan!”. Vi re­dan ha­de rik­tat in oss på att gö­ra ett för­sök att vär­va Si­mon. Jag för­stod re­dan när jag såg det li­ve att det här kom­mer få myc­ket pub­li­ci­tet, och nu kom­mer fler klub­bar att hug­ga på ho­nom. Jag blev oro­lig för att han skul­le bli för dyr för oss.

”Skor­pi­on­må­let” fick ock­så myc­ket stor upp­märk­sam­het. Må­let har fått över en mil­jon vis­ning­ar på Youtu­be och ut­sågs till årets mål på svens­ka fot­bolls­ga­lan. Men Ro­ger Sand­bergs oro var obe­fo­gad. En må­nad ef­ter slutom­gång­en pre­sen­te­ra­des Si­mon Skrabb som Ge­fle­spe­la­re. – Vad jag för­stod sak­na­de han in­te er­bju­dan­den. Men han vil­le till oss, och det är vi gla­da för, sä­ger Ro­ger Sandberg. – Ge­f­le vi­sa­de störst in­tres­se och vi­sa­de att de verk­li­gen vil­le ha mig. Ge­f­le är en klubb som har fått ett re­jält upp­sving, det kän­des som ett jät­te­bra al­ter­na­tiv, sä­ger 21-åring­en själv om sitt klubb­val. Med ”skor­pi­on­må­let” har Si­mon Skrabb gjort sig ett namn i Sve­ri­ge. I Fin­land har han i många år va­rit känd som ”su­per­ta­lang­en”. 16 år, 3 må­na­der och 23 da­gar gam­mal blev han den yngs­ta målskytten i den fins­ka högs­ta­li­gan. Men re­dan som 12-åring ska­pa­de han ru­bri­ker när han prov­spe­la­de för Li­ver­pool. – Det var en häf­tig grej att få upp­le­va. Min­nen för li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.