”Käns­lan är att vi är de­fi­ni­tivt bre­da­re”

Allsvenskan - - GEFLE - Text: Jo­han A Lars­son

Hur på­ver­kar flyt­ten från Ström­val­len till Gav­le­val­len din ar­bets­si­tu­a­tion? – Dels är det rent trä­nings­mäs­sigt, pla­nen är så myc­ket bätt­re och sli­ter in­te alls li­ka myc­ket på spe­lar­na. Man be­hö­ver in­te ta hän­syn till un­der­la­get. Sen kan man spe­la en mer va­ri­e­rad fot­boll, det be­grän­sa­de oss på Ström­val­len. Har det ock­så för­bätt­rat de eko­no­mis­ka ra­mar­na för trup­pen? – In­för för­ra året fanns det en osä­ker­het för vad flyt­ten skul­le kos­ta. Nu har man stör­re koll. Sen har vi fort­fa­ran­de en be­grän­sad ­om­sätt­ning. Men käns­lan är att vi är de­fi­ni­tivt bre­da­re och vi har fler al­ter­na­tiv på var­je po­si­tion. Vi har verk­li­gen kon­kur­rens, det kän­de vi att vi in­te ha­de fullt ut un­der för­ra sä­song­en. Hur pas­sar ny­för­vär­ven Ge­fles nya fi­lo­so­fi? – Nu är det mitt tred­je år och vi har sak­ta men sä­kert ta­git steg för att spe­la en mer va­ri­e­rad fot­boll. Nu har vi sik­tat in oss på ny­för­värv som ska pas­sa in i det. Andreas An­ders­son är en of­fen­siv mål­vakts­typ, som är bra med föt­ter­na. An­ton Lans är fost­rad i Ål­der: 43 år. Tränar­kar­riär: Grön­dals IK (2004–08), Brom­ma­poj­kar­na, as­si­ste­ran­de trä­na­re (2009), Ham­mar­by (2011–12), Ge­f­le (2014–).

Har på två sä­song­er för­änd­rat Ge­f­le i grun­den med en tyd­lig idé och ett tål­mo­digt ar­be­te – ut­an att det gått ut över re­sul­ta­ten. Lugn och me­to­disk.

Ro­ger Sandberg ge­nom­för en ”Sto­ke-för­vand­ling” i Ge­f­le. Flyt­ten till Gav­le­val­len var en för­ut­sätt­ning. – Där kan man spe­la en mer va­ri­e­rad fot­boll, det be­grän­sa­de oss på Ström­val­len, sä­ger Ro­ger Sandberg.

Elfs­borg. Och Si­mon Skrabb är en of­fen­siv spe­la­re med de egen­ska­per vi sök­te. Man vill ju gi­vet­vis att nå­gon av de vi har vär­vat ska slå ige­nom or­dent­ligt, men sam­ti­digt är ing­en av dem sär­skilt eta­ble­ra­de all­svens­ka spe­la­re. Man såg sto­ra skill­na­der i er of­fen­siv för­ra året, men sam­ti­digt släpp­te ni in 50 mål. Så många mål tror jag ald­rig att Ge­f­le släppt in i all­svens­kan. Hur ser du på det? – Det går in­te stic­ka un­der stol att det är en risk man tar när man för­sö­ker för­änd­ra. Men när vi ana­ly­se­ra­de för­ra sä­song­en såg vi att vi släpp­te till fär­re mål­chan­ser än ti­di­ga­re, men att vi släp­per in åt­ta mål fler. Men då ska man kom­ma ihåg att tolv mål av de må­len släp­per vi in un­der tre halv­le­kar. Men tar man mer ris­ker i det of­fen­si­va finns det all­tid ris­ker att man får kä­ka upp det de­fen­sivt. Hur vill du för­val­ta det för­svars­mäs­si­ga arv som finns i Ge­f­le? – Vi för­sö­ker byg­ga vi­da­re på det, men sam­ti­digt även va­ri­e­ra för­svars­spe­let och i pe­ri­o­der sät­ta hög­re press och åter­er­öv­ra bol­len högt upp i pla­nen.

Ro­ger Sandberg är nöjd med årets värv­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.