”Vi brin­ner för att al­la ska få en chans, oav­sett bak­grund”

Allsvenskan - - GEFLE -

Hal­lå där, Per Lin­der­dahl, ­ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en Sky Blues, vad har ni för krav på Ge­f­le i år? – Jag tyc­ker vi bor­de kun­na bli bätt­re än i fjol. För­ra sä­song­en kän­des det som att la­get slog av li­te på tak­ten när det blev klart att vi skul­le kla­ra kon­trak­tet. Jag hop­pas att de job­bar he­la vägen i år. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på i år? – Li­te bätt­re än i fjol. Över 5 000 skul­le vi va­ra rik­tigt nöj­da med. Men det be­ror li­te på hur det går sports­ligt. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi job­bar och brin­ner för att al­la ska få en chans, oav­sett bak­grund. Misskö­ter man sig ska man kanske tas bort från klac­ken, men som den officiella sup­por­ter­klub­ben vill vi att så många som ­möj­ligt ska va­ra med. Vil­ket är den störs­ta mat­chen i år? – Norr­lands­der­by­na mot Sundsvall är mest spe­ci­el­la. Nu har ju Ös­tersund kom­mit upp, så Sundsvall kanske bryr sig mer om dem, men för oss är det Sundsvalls­mat­cher­na som är störst. Vil­ken är din högs­ta öns­kan 2016? – Att klub­ben gör sin bäs­ta ta­bell­pla­ce­ring hit­tills. Vil­ket lag vill du ska åka ur all­svens­kan? – Fal­ken­berg. De har ing­en sko­jig are­na och det blå­ser all­tid där. Jag har va­rit där, och det en­da Fal­ken­berg gjor­de var att spar­ka långt och hop­pas på att bol­len skul­le tas av vin­den och stud­sa ­obe­räk­ne­ligt.

FRED­RIK KAMP

Sup­por­ter­för­e­ning­en hop­pas att mat­cher­na ska loc­ka fler åskå­da­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.