Alv­bå­ge är långt ifrån re­do för pen­sion

”Jag hop­pas kun­na bli en job­big jä­vel”

Allsvenskan - - IFK GÖTEBORG - Text: Mar­kus Wul­can

John Alv­bå­ge, 33, vill bli en ”job­big jä­vel” som kör på till 40-strec­ket. Men re­dan nu pla­ne­rar han för en ny kar­riär. Ett steg på vägen är att bli mer so­ci­al – fast in­te i so­ci­a­la me­di­er. – Jag och fru­gan låg och scrol­la­de på te­le­fo­ner­na i stäl­let för att scrol­la på varand­ra.

In­för för­ra sä­song­en var det hug­get som stuc­ket om vem som skul­le bli förste­mål­vakt. Mar­cus Sandberg im­po­ne­ra­de men ska­da­de sig. John Alv­bå­ge tog till­va­ra på chan­sen och vann den kam­pen. Nu spe­lar Sandberg i Vå­le­reng­en och IFK Gö­te­borg häm­ta­de ny­gam­le Erik Dah­lin, 26, från di­vi­sion 1-klub­ben Od­de­vold. Sam­ti­digt som Alv­bå­ge har ett färskt treårs­kon­trakt i han­den är Dah­lin mer el­ler mind­re ut­ta­lad re­serv­kee­per. – Ut­ta­lad tvåa? Jag vet in­te rik­tigt vad jag ska sä­ga. Jag har haft kon­kur­rens än­da se­dan jag bör­ja­de spe­la på elit­ni­vå och det är fan 16 år se­dan nu. Det är li­ka tufft he­la ti­den. Erik har jag ju kon­kur­re­rat med för­ut och kän­ner väl. En grym män­ni­ska och bra mål­vakt. Jag be­hö­ver kon­kur­rens för att fort­sät­ta ut­veck­las. Jag har ab­so­lut in­te nått min topp, sä­ger Alv­bå­ge. 33-åring­en ser ing­et slut när av­ta­let lö­per ut 2018. Fö­re­bil­den Bengt An­ders­son läm­na­de IFK Gö­te­borg som 41-åring. – Åren som kom­mer nu blir väl­digt ro­li­ga och in­tres­san­ta. Jag hop­pas kun­na bli en job­big jä­vel som hål­ler på till 40-strec­ket. Pep­par, pep­par, så har jag ald­rig haft pro­blem med krop­pen, förutom när ar­men blev av­nic­kad en gång i ti­den. Det är väl sna­ra­re knop­pen i så fall… men den känns bra den med. Jag spe­lar på tills jag in­te kan mer.

Kon­trakts­för­läng­ning­en i fjol drog ut på ti­den. En av an­led­ning­ar­na till det var ospe­ci­fi­ce­ra­de de­tal­jer som in­te ha­de med stå­lar att gö­ra. Men en bit var att Alv­bå­ge re­dan i år vil­le va­ra med på spon­sor­träf­far för att bör­ja byg­ga bro­ar. – Så att man blir li­te mo­gen där och kanske får in en fot hos nå­got fö­re­tag. I slutän­dan så kanske man har klart med ett jobb den da­gen man slu­tar. Fil­mäls­ka­ren har ny­li­gen flyt­tat hem till Torslanda ef­ter någ­ra år i Par­til­le. Han är gift, har tre barn, är en duk­tig hob­by­snic­ka­re och dri­ver en po­pu­lär mål­vakts­sko­la. – Det hän­der nå­got he­la ti­den, men jag öns­kar att dyg­net ha­de 48 tim­mar. Alv­bå­ge läg­ger nu­me­ra i al­la fall mind­re tid på so­ci­a­la me­di­er. Hans twitt­ran­de led­de till många ru­bri­ker och han in­såg att iro­ni in­te är helt ide­a­liskt i text­form. – Det var kul att rö­ra om i gry­tan och läg­ga nä­san i blöt vad det än gäll­de, som ­ex­em­pel­vis sam­hälls­frå­gor. I mind­re klub­bar var det myc­ket po­si­tiv re­spons, det blev surr och väck­te in­tres­se. I stör­re för­e­ning­ar bli allt upp­för­sto­rat. Har du fått myc­ket skit? – Jag har fått en jäv­la mas­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.