”Jag tyc­ker att vi tog kliv i fjol”

Allsvenskan - - IFK GÖTEBORG - Text: Mar­kus Wul­can

Vad blir det för spel­mäs­si­ga skill­na­der i år? – Det åter­står att se. Det som lig­ger på det per­son­li­ga pla­net finns ju där. Vi­be/riski ut, Hysén in. Och Svens­sons för­svin­nan­de. Det har en viss på­ver­kan på spe­let, men in­te ­jät­te­myc­ket. I de­fen­si­ven blir det inga för­änd­ring­ar. An­falls­spe­let? – Där job­bar vi väl­digt hårt med att ut­veck­la pass­nings­spe­let. Jag tyc­ker att vi tog kliv i fjol, men vi ha­de väl­digt många bra an­fall som stran­da­de på sista pass­ning­en, den led­de in­te till ett av­slut el­ler ett mål. Nå­got an­nat? – Myc­ket hand­lar om ba­lan­sen mel­lan kont­rings­spel och boll­hål­lan­de­spel. Vi ska kun­na va­ra väl­digt ra­ka och snab­ba när mot­stån­dar­na in­te är or­ga­ni­se­ra­de. Men är man ett topp­lag och mö­ter lag som bac­kar hem är det vik­tigt att ha ett eget pass­nings­spel som kan luck­ra upp för­sva­ret. En an­nan del vi vill för­bätt­ra är fas­ta si­tu­a­tio­ner of­fen­sivt. Har du nå­gon trä­nar­fö­re­bild? – Ing­en en­skild. Dä­re­mot har jag haft för­må­nen att träf­fa många trä­na­re och le­da­re Ål­der: 50 år. Tränar­kar­riär: Ve­ders­löv/dän­ning­e­lan­da (1989), Ös­ter U20 (1990–93), Helsing­borgs IF (U20 1994–99, as­si­ste­ran­de 2000–01), BK Häc­ken (2002– 2004). U21–lands­la­get (2005– 2010). Sta­baek (2011). Elfs­borg (2011–2013). IFK Gö­te­borg (2015–).

Hög­ak­tu­ell för för­bunds­kap­ten­s­job­bet. Bra på att byg­ga lag och få ihop sam­man­håll­ning­en. Har gjort fi­na re­sul­tat med många klub­bar. ge­nom åren, in­te ba­ra in­om fot­bol­len. Jag ploc­kar små sa­ker här och där. Men jag ­job­ba­de ju med Tom­my Sö­der­berg i sex år och har känt ho­nom i 20 år. Vi har pra­tat väl­digt myc­ket fot­boll och le­dar­skap. Vad dri­ver dig? – Gläd­jen att få ha fot­bol­len som yr­ke, och den för­må­nen har jag haft i 25 år. Al­la får in­te job­ba med det de tyc­ker är ro­li­gast här i li­vet. När jag vak­nar tän­ker jag in­te att jag ska gå till job­bet. Se­dan gil­lar jag själ­va le­dar­skaps­bi­ten och ge­men­sam ut­veck­ling. Och att vin­na tit­lar, för­stås. Är Blå­vitt re­do för Eu­ro­pa? – Vi pra­tar in­te om det på det sät­tet när eko­no­min är som den är. Vi ska in­te ha rö­da siff­ror ett år till och då kan man in­te sam­ti­digt ro­pa om Eu­ro­pa. Sam­ti­digt har vi vår plats och ska för­sö­ka gå så långt som möj­ligt. För­bunds­kap­ten­s­job­bet? – Det får jag fun­de­ra på om det blir ak­tu­ellt. Jag trivs oer­hört bra i Blå­vitt. Vad gör du när du ska kopp­la bort fot­bol­len? – Då kol­lar jag på fot­boll. Fast ut­an trä­nar­glas­ö­go­nen.

Jör­gen Lennarts­son kan va­ra Erik Ham­réns ef­ter­trä­da­re ef­ter EM. Men hur gör egent­li­gen fot­boll­snör­den för att kopp­la bort fot­bol­len? – Då kol­lar jag på fot­boll, sä­ger han.

Jör­gen Lennarts­son älskar job­bet som trä­na­re. ”När jag vak­nar tän­ker jag in­te att jag ska gå till job­bet”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.