”Mitt störs­ta krav är att klub­ben får ord­ning på eko­no­min”

Allsvenskan - - IFK GÖTEBORG -

Hal­lå där, Jo­han Elis­son, vice ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en Äng­lar­na, vad har ni för krav på la­get i år? – Mitt störs­ta krav är att klub­ben får ord­ning på ­eko­no­min och att la­get ­ham­nar på en hyf­sat bra pla­ce­ring. La­get ser än­då rätt bra ut trots de eko­no­mis­ka pro­ble­men. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Med tan­ke på att års­korts­för­sälj­ning­en har ökat re­jält i år så hop­pas jag på att vi ham­nar på minst 14 000, kanske 15 000 om det går bra sports­ligt. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – På al­la möj­li­ga sätt. Dels ge­nom vår år­li­ga tur­ne­ring Ri­kets äng­lar, där vi sam­lar al­la vå­ra sup­por­ter­grup­per. Över­lag hand­lar myc­ket för Äng­lar­na om att age­ra nå­gon slags sup­por­ter­fack­or­ga­ni­sa­tion så att al­la sup­port­rar ska sik­ta mot sam­ma mål och ha sam­ma rät­tig­he­ter. Störs­ta mat­chen i år? – AIK är den störs­ta sup­por­ter­ri­va­li­tets­mat­chen och Mal­mö den störs­ta fot­bolls­ ri­va­li­tets­mat­chen. Mot Mal­mö bryr man sig mest hur det går sports­ligt. Mot AIK bryr man sig även om att ”tryc­ka ner de­ras fans”. Högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Att vin­na Sm-guld och in­te gå back på eko­no­min. Vil­ket lag vill du ska åka ur all­svens­kan? – Nå­got lag som spe­lar på plast­gräs. Det spe­lar ing­en roll vil­ket, ba­ra vi får fär­re plast­gräslag.

FRED­RIK KAMP

Års­korts­för­säl­ning­en har ökat re­jält i år så Äng­lar­na hop­pas på höga pu­blik­siff­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.