”Jag tror på en ­ketchu­pef­fekt” Ba­jens mål­lö­se skyt­te­kung tän­ker ge svar på tal

Allsvenskan - - HAMMARBY - Text: Noa Bach­ner

Imad Khali­li skrev på ett treårs­kon­trakt med Ham­mar­by för­ra som­ma­ren. Han oro­a­de sig över väd­ret och var­na­de för for­men. Vin­tern kom, men in­te må­len. När vå­ren när­mar sig hop­pas han på en ”ketchu­pef­fekt”. – Jag har nog ald­rig gått tolv mat­cher ut­an att gö­ra mål för­ut, sä­ger han.

När Imad Khali­li ha­de skri­vit på för Ham­mar­by för­ra som­ma­ren var han tyd­lig med två sa­ker. Dels var han i be­hov av re­jä­la mäng­der trä­ning för att kän­na sig till­räck­ligt re­do för all­svenskt spel. Dels fa­sa­de han för till­va­ron i det svens­ka vin­ter­kli­ma­tet. – Jag ska in­te gnäl­la just nu, vi kom ju pre­cis hem från Bar­ce­lo­na. Men det har fak­tiskt va­rit job­bigt, det mås­te jag sä­ga. Det är in­te så kul med vin­ter. Det kan in­te va­ra många som tyc­ker tvärtom, sä­ger han.

När den 28-åri­ge an­fal­la­ren vän­de hem från si­na även­tyr i Ki­na och För­e­na­de Ara­be­mi­ra­ten ha­de han in­te trä­nat på åt­ta vec­kor. – For­men är bätt­re nu, ab­so­lut bätt­re än när jag kom. Och den kom­mer bli än­nu bätt­re. Jag mås­te sli­ta på. Det finns ingen­ting ne­ga­tivt där, allt känns po­si­tivt, sä­ger han. Un­der hös­tens sex star­ter och sex in­hopp kom han ald­rig rik­tigt i gång. Det blev inga mål och ba­ra en mål­gi­van­de pass­ning. – När sä­song­en tog slut var jag in­te för­ban­nad på pre­sta­tio­nen i sig. Jag viss­te att det skul­le bli tufft ef­tersom jag in­te ha­de va­rit i gång på åt­ta vec­kor. Men det är klart, jag har nog ald­rig gått tolv mat­cher ut­an att gö­ra ett mål för­ut. Men det kom­mer. Jag tror på en ketchu­pef­fekt nu när det loss­nar. Hur tar du dig ur tor­kan? – Egent­li­gen be­hö­ver jag ba­ra förs­ta må­let. Det gör jag ge­nom att job­ba vi­da­re, det finns ing­et an­nat sätt att ta sig dit. Sen när det väl drar i gång så tror jag det spric­ker upp för mig. Kän­ner du dig un­der stör­re press nu? – Det är klart. Det blir press på både la­get och mig när vi spe­lar för ett lag som Ham­mar­by, el­ler vil­ket Stock­holms­lag som helst. Men man ska kun­na le­ve­re­ra un­der press ock­så. Jag har inga per­son­li­ga mål, går det bra för la­get bru­kar det loss­na för in­di­vi­den ock­så.

Det var in­te ba­ra Khali­li som ha­de svårt att gö­ra mål. Ham­mar­by miss­lyc­ka­des vid många till­fäl­len, spritt över he­la sä­song­en, med att bry­ta ned si­na mot­stån­da­re och sät­ta dit bol­len. – Vi pra­tar om det. Vi trä­nar på hur vi ska kom­ma till av­slut bätt­re när vi tar oss in i sista tred­je­de­len. När vi möt­te Halm­stad nu gjor­de vi fy­ra. Men det är nå­got vi mås­te lö­sa från match till match, sä­ger Khali­li. – Vi för­sö­ker ut­veck­la vår spe­lidé he­la ti­den. Det är vik­tigt att in­te titta för långt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.