”Käns­lan av fram­tids­tro är enormt vik­tig”

Allsvenskan - - HAMMARBY - Text: Noa Bach­ner

Ål­der: 59 år. Tränar­kar­riär: Tra­ryds IF (1984), Mar­ka­ryds IF (1985–91), Väx­jö Nor­ra (1992–93), Ös­ters IF (1994–96), Od­de­vold (1997), Kal­mar FF (1998–99), Helsing­borg (2000–01), Kal­mar FF (2002–13), Ham­mar­by (2014–).

Me­rit­lis­tan är tung och idéer­na am­bi­tiö­sa. Älskar att pra­ta om pro­cess och ma­na till tå­la­mod. Va­ri­e­ra­de re­sul­tat i fjol.

Ham­mar­by kla­ra­de sig kvar som ny­kom­ling för­ra året, men ef­ter sista mat­chen mot Halm­stad var Nan­ne Bergs­trand så miss­nöjd att han spe­ku­le­ra­de i sin egen av­gång. – Det var mer stra­te­gi­tänk än nå­got an­nat, sä­ger han.

Du ”be­höv­de tid att fun­de­ra” på din fort­sätt­ning i Ham­mar­by ef­ter sista om­gång­en 2015. Hur länge fun­de­ra­de du? – Ba­ra ett par da­gar. Det hand­lar om kom­mu­ni­ka­tion. Me­di­e­ka­na­len är ju en vik­tig in­for­ma­tions­ka­nal även när man pra­tar med spe­lar­na. Men se­dan är käns­lan av fram­tids­tro enormt vik­tig för mig, och jag vill an­vän­da den som vik­tigt bud­skap. Men det där var mer stra­te­gi­tänk än nå­got an­nat. Och fram­tids­tron nu? – Den känns bra. Vi är in­ne i en pro­cess där vi eta­ble­rar oss i all­svens­kan igen. Man kan väl sä­ga att det fanns tec­ken på omog­nad ef­tersom vi var så ojäm­na i vå­ra pre­sta­tio­ner. Om vi är mer mog­na nu el­ler in­te vet man in­te in­nan all­svens­kan star­tar. Men det går åt det hål­let. Det bor­de fin­nas chan­ser till att vi är sta­bi­la­re. Vad vill du se för att få de sig­na­ler­na? – Vi får in­te skif­ta så myc­ket i kva­li­tet. Ska vi när­ma oss en hög­re mog­nads­grad mås­te vi få till ba­lan­sen i spe­let och la­get. När det gäl­ler både an­falls­spel och för­svars­spel, vi rök på för myc­ket kont­ring­ar för­ra året. Vil­ka in­slag be­hövs för att bli bätt­re i sista ­tred­je­de­len? – Det be­ror på vil­ka spe­la­re­gen­ska­per vi har på pla­nen. Vi be­hö­ver flex­i­bi­li­tet där och det kom­mer att fin­nas. Man kan ha tan­kar och öns­ke­mål och idéer. Men fot­boll är ett mot­sats­för­hål­lan­de. Det är någ­ra and­ra jäv­lar på and­ra si­dan som gör det så svårt som möj­ligt he­la ti­den. Har ni hög­re mål­sätt­ning­ar i år än för­ra året? – När man tän­ker på mål ska de va­ra kon­trol­ler­ba­ra, mät­ba­ra och li­te så­da­na bi­tar. Att ha en pla­ce­rings­tan­ke i all­svens­kan är egent­li­gen ing­et mål. Det är en vi­sion. Den kan du in­te kon­trol­le­ra. Of­ta an­vänds det fel. Se­dan jag var i Kal­mar har jag ald­rig an­vänt ta­bell­pla­ce­ring­ar som driv­kraft. Ut­an det är ­pro­ces­sen som gäl­ler. Vi kan pre­ste­ra bätt­re ut­an att kom­ma hög­re i ta­bel­len i år. Vad ser du fram emot mest un­der fot­bollså­ret 2016? – Of­ta ser man ju fram mest emot det som är när­mast i ti­den. An­nars kan man ham­na för långt fram i fram­ti­den. På nå­got sätt öns­kar man ju li­vet ur sig själv om man tit­tar för långt. Att le­va i nu­et är nog bätt­re.

Nan­ne me­nar att Ham­mar­by mås­te öka flex­i­bi­li­te­ten i den sista tred­je­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.