”Vi tog ti­der­nas publik­re­kord för­ra året”

Allsvenskan - - HAMMARBY -

Hal­lå där, John Holmström, le­gen­dar och profil i sup­por­ter­för­e­ning­en Ba­jen fans, vad har ni för krav på la­get i år? – Krav är svårt att pra­ta om som Ba­ja­re. Men för­hopp­ning­en och för­vänt­ning­en är att det ska bli bätt­re än för­ra året. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Vi tog ti­der­nas pu­blik­re­kord för­ra året, och man kan ju in­te sik­ta på att det ska bli säm­re i år. Jag tror att det kom­mer bli någon­ting ­lik­nan­de. Skul­le det gå bra sports­ligt så kanske det blir än­nu hög­re än för­ra året. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Det job­bet Ba­jen fans har gjort de se­nas­te åren till­sam­mans med Ham­mar­by är den sto­ra an­led­ning till var vi är i dag. Vi lig­ger re­dan i fram­kant när det gäl­ler ar­be­tet av sup­port­rar och det är ba­ra att fort­sät­ta med det. Vil­ken är den störs­ta mat­chen i år? – Det är bå­da hem­ma­der­by­na. Det var det man sak­na­de mest i su­pe­ret­tan.

Ba­jen fans lig­ger i fram­kant när det gäl­ler sup­por­ter­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.