Helsing­borgs hopp står till Jor­dan

18-åring­en är re­do: ”Jag vill ha en stör­re roll”

Allsvenskan - - HELSINGBORG - Text: Gustav Pers­son

Helsing­borgs IF har för­lo­rat en rad pro­fi­ler sen i hös­tas. I år får HIF för­li­ta sig på att Sve­ri­ges mest spän­nan­de ton­å­ring tar yt­ter­li­ga­re kliv. – Det blir en hel del an­svar men det är ock­så nå­got jag trivs med. Jag vill ta an­svar och vill ha en stör­re roll, sä­ger Jor­dan Lars­son.

Eko­no­min är usel och Helsing­borgs IF har tving­ats ren­sa i trup­pen. Pro­fi­ler som Je­re Uro­nen, Ro­bin Si­mo­vic, Ra­de Pri­ca, Mattias Lind­ström och Pär Hans­son har läm­nat la­get och er­satts av mind­re namn­kun­ni­ga spe­la­re. Men kvar i HIF finns fort­fa­ran­de en av Sve­ri­ge störs­ta ta­lang­er – Jor­dan Lars­son. An­fal­la­ren kom till HIF som­ma­ren 2014. För­ra året blev det tre mål och fem as­sist på 24 all­svens­ka mat­cher. Men framför allt fick han sin förs­ta he­la all­svens­ka sä­song. – Jag lär­de mig väl­digt myc­ket, in­te ba­ra vad jag ska gö­ra med bol­len, ut­an även vad jag ska gö­ra ut­an den. Det var ett lä­ro­rikt år för mig. Just det här att spe­la på den ni­vån jag kan, du kan va­ra på plan och ba­ra spe­la, men du vill gö­ra gre­jer som är av­gö­ran­de för la­get. Jag har lärt mig att bi­dra mer, sä­ger Lars­son. Och i år kom­mer han tving­as bi­dra än­nu mer. Ba­ra 18 år gam­mal och med en och en halv all­svensk sä­song i ryg­gen för­vän­tas han få en vik­tig roll. – Det blir mer an­svar. In­te ba­ra för att det kom­mit många nya spe­la­re ut­an ock­så för att det är min and­ra sä­song. Då mås­te jag bi­dra mer till la­get. Det blir en hel del an­svar men det är ock­så nå­got jag trivs med. Jag vill ta an­svar och vill ha en stör­re roll. Det be­ty­der myc­ket för mig, för då känns det som jag får ut mer av mitt spel. Är du en le­da­re? – Jag är in­te nå­gon stor le­da­re, men jag gil­lar att sä­ga det jag tyc­ker och tän­ker. Men jag är fort­fa­ran­de yngst i la­get så jag går in­te in i om­kläd­nings­rum­met och sä­ger till folk vad de ska gö­ra. På plan är det lätt att glöm­ma att an­fal­la­ren fort­fa­ran­de ba­ra är 18 år. Ut­an­för blir han dock påmind om sin ål­der. Fast om allt går som det ska är han ute i vux­en­li­vet på all­var om någ­ra må­na­der. – Det ska fak­tiskt bli skönt. Ska jag va­ra helt är­lig har jag knappt hun­nit med sko­lan alls se­nas­te året. Jag käm­par på och för­hopp­nings­vis kan jag få den ur vägen så jag kan fo­ku­se­ra än­nu mer på fot­bol­len.

Un­der hös­ten och vin­ter har de fles­ta ru­bri­ker­na om HIF hand­lat om den us­la eko­no­min. Det har av­speg­lat sig på spelar­trup­pen som in­för sä­song­en på pap­pe­ret ser sva­ga­re ut än för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.