”Nå­gon­stans bör­jar det om i år”

Allsvenskan - - HELSINGBORG - Text: Jo­han Åkes­son

Ål­der: 44 år. Tränar­kar­riär: Lands­kro­na (2010–2012), Hö­ga­borgs BK (2013), Fal­ken­berg (2014), Helsing­borgs IF (2015–).

Ef­ter en tvek­sam start i Lands­kro­na har stor­spe­la­ren bör­jat över­ty­ga som trä­na­re. Ka­ris­ma, pon­dus och er­fa­ren­he­ter som inger re­spekt i spelar­trup­pen. Med mi­ni­ma­la eko­no­mis­ka re­sur­ser har in­te Lars­son nå­gon stor press på ta­bell­pla­ce­ring i HIF i år, topp-8 vo­re en stor fram­gång.

I fjol åk­te HIF ber­goch­dal­ba­na i pre­sta­tio­ner. Ett hår­da­re jobb och stör­re kon­kur­rens ska änd­ra på det. – Den trup­pen vi har i år är myc­ket mer kon­kur­rens­kraf­tig än för­ra året. Det gör att spe­lar­na är på tår­na, sä­ger Henrik Lars­son.

Vad ska Helsing­borg gö­ra an­norlun­da i år? – Vi mås­te bli jäm­na­re i vå­ra pre­sta­tio­ner. Det mås­te vi. Ska vi kun­na bli jäm­na­re mås­te vi läg­ga ner ar­be­tet. He­la ti­den. Gö­ra löp­me­ter för varand­ra. – För­ra året var det all­de­les för myc­ket höga berg och dju­pa da­lar. Vi mås­te hit­ta en jämn­het där och nå­got vi all­tid kan gö­ra är att lö­pa. Så länge vi lö­per har vi all­tid en chans mot vil­ken mot­stån­da­re som helst. Hur uppnår man det? – Ge­nom att gö­ra job­bet. All­tid och he­la ti­den. Och spe­la på det sätt som vi kom­mer över­ens om in­för mat­cher­na. Vad tog du med dig som le­da­re från för­ra året? – Det är all­tid som trä­na­re, el­ler som män­ni­ska för den de­len, att man är i en lä­ran­de pro­cess, och det tar tid att re­flek­te­ra över vad jag har lärt mig av för­ra året. Jag tror att jag lärt mig en hel del om in­di­vi­der­na här, och hur sa­ker och ting fun­ge­rar. Det är nyt­ti­ga läro­tim­mar jag lagt un­der bäl­tet. – Vi har gjort många skif­ten på per­so­nal. Det hand­lar om att sät­ta ihop grup­pen igen. Nå­gon­stans bör­jar det om i år med grupp­ sam­man­sätt­ning­en ef­tersom vi har många nya spe­la­re. Att lä­ra kän­na ka­rak­tä­rer­na och se vad jag och mitt ledar­team kan gö­ra för att trig­ga i gång och få ut det bäs­ta av dem. Kän­ner du att all­svens­kan bli­vit bätt­re med spe­la­re som an­slu­ter från ligor run­tom i värl­den? – Har du klass så är det klart att spe­let ut­veck­las. Spe­la­re kla­rar av att gö­ra sa­ker i en hög­re fart. De som in­te kla­rar av det ser vad de spe­lar­na gör. För­hopp­nings­vis, om de har en am­bi­tion med sin fot­boll så ser de och lär sig, och för­sö­ker gö­ra det ock­så. Men ge­nom att hit­ta ett sätt som pas­sar dem. Era ny­för­värv, ni har en trupp nu med många oli­ka spelar­ty­per? – Den trup­pen vi har i år är myc­ket mer kon­kur­rens­kraf­tig än för­ra året. In­te ba­ra mitt­fäl­tet ut­an på övri­ga po­si­tio­ner ock­så. Det är all­tid bra med kon­kur­rens för det gör att spe­lar­na är på tår­na, de mås­te pre­ste­ra på var­je trä­ning. – På det sto­ra he­la har vi hun­nit en bra bit på vägen, med vår de­fen­siv framför allt men även det vi tit­tar på of­fen­sivt. Vi får se när det drar i gång hur långt vi har kom­mit.

Årets trupp är mer kon­kur­rens­kraf­tig än för­ra året, en­ligt Henrik Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.