”Jag öns­kar att re­gel­bo­ken bör­jar gäl­la även för Ro­sen­berg”

Allsvenskan - - HELSINGBORG -

Hal­lå där, Erik Kru­se, ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en Kär­nan, vad har ni för krav på la­get i år? – Jag ha­de tänkt sva­ra att kom­ma bätt­re än för­ra sä­song­en men det lå­ter så trå­kigt. Skriv Sm-guld i stäl­let. Vil­ket pu­blik­snitt sik­tar ni på? – Det vik­ti­ga för oss är att vi fort­sät­ter ha all­svens­kans bäs­ta hem­ma­stöd, nå­got vi kom­mer kun­na byg­ga vi­da­re på nu när nya öst­ra och söd­ra läk­ta­ren står kla­ra. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Som pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion är vår främs­ta upp­gift att för­bätt­ra den gro­grun­den som vår sup­por­ter­kul­tur väx­er fram ur. Ar­ran­ge­ran­de av bor­t­a­re­sor, ta­lar­kväl­lar, pubquiz, en fot­bollstur­ne­ring för sup­port­rar och in­sam­ling­ar till väl­gö­ran­de än­da­mål är ex­em­pel på det­ta. Vil­ken är den störs­ta mat­chen för sä­song­en? – I år ser vi väl­digt myc­ket fram emot Fal­ken­berg hem­ma på Röd lör­dag den 16:e april. Vad är din högs­ta öns­kan un­der all­svens­kan året 2016? – Jag öns­kar att re­gel­bo­ken bör­jar gäl­la även för Mal­mö FF:S Mar­kus Ro­sen­berg, men det är nog för myc­ket be­gärt, så jag sä­ger att kons­ten att od­la en gräs­mat­ta hit­tar norrut. Vil­ket lag vill ni helst ska åka ur all­svens­kan? – Mal­mö och Ös­tersund. En seg bor­t­a­re­sa till en me­nings­lös av­krok och sen Ös­tersund som vi egent­li­gen in­te vet någon­ting om.

FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du so­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning­ar:

Helsing­borgs­sup­port­rar­na ser fram emot hem­ma­mat­chen mot Mal­mö FF i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.