Pau­lin­ho vill skju­ta Häc­ken till top­pen

”Jag är lyck­lig här – jag vill stan­na länge”

Allsvenskan - - HÄCKEN - Text: Eric Nils­son

För knappt tre år sen för­änd­ra­des Pau­lin­hos liv. I år vill bras­se­stjär­nan skju­ta till­baks Häc­ken till top­pen. – Min son har gjort mig till en myc­ket bätt­re spe­la­re, sä­ger 30-åring­en.

Mel­lan 2007 och 2010 gjor­de Pau­lin­ho 37 mål för Häc­ken. Ef­ter en sä­song i Öre­bro, någ­ra år i Bra­si­li­en och en kort sväng i För­e­na­de Ara­be­mi­ra­ten åter­vän­de han till Hi­sing­en i fjol. Det he­la bör­ja­de med att Pau­lin­ho kom­men­te­ra­de att sport­che­fen Son­ny Karls­son ”såg tjock ut” på en Fa­ce­book­bild. – Det var en bild från Mi­a­mi. Det var på skoj, al­la vet att jag är skämt­sam. Jag och Son­ny har hål­lit kon­tak­ten även när jag spe­la­de i Bra­si­li­en. Han har ve­lat ve­ta hur det går för mig, sä­ger Pau­lin­ho. De fort­sat­te pra­ta och snart var han en Häc­ken­spe­la­re. – Han frå­ga­de om jag vil­le kom­ma tillbaka och jag sa­de ja. Son­ny kom med ett bra för­slag. Jag gil­lar ho­nom. Han är en bra per­son. Den of­fen­si­ve kre­a­tö­rens sak­nad av Sve­ri­ge blev för stor. – Jag sak­na­de sa­ker som att va­ra på Li­se­berg med min fa­milj. Jag tyc­ker om allt med Sve­ri­ge. Vi gil­lar att bo här. Han bör­ja­de trä­na med Häc­ken un­der vå­ren och blev spel­klar när fönst­ret öpp­na­de i ju­li. I come­bac­ken mot Ham­mar­by gjor­de han två mål. – Det var en bra match. Jag för­sö­ker all­tid vi­sa mig från min bäs­ta si­da och gö­ra det bäs­ta för klub­ben, sä­ger bras­sen.

Må­len fort­sat­te att rass­la in. När sä­song­en var fär­dig­spe­lad stod han no­te­rad för el­va mål på 14 fram­trä­dan­den. – Det är väl­digt kul att spe­la för Häc­ken igen. Jag gil­lar verk­li­gen den här klub­ben och män­ni­skor­na runt den. Häc­ken är min klubb. Det är dä­re­mot in­te In­ter Ba­ku. Wi­ki­pe­dia och fle­ra fot­bolls­si­dor anger att han till­hör­de den azer­bajdz­jans­ka klub­ben 2014. – Att jag spe­la­de för In­ter Ba­ku är en lögn. Jag vet in­te vem som har skri­vit det. Jag ha­de ett er­bju­dan­de men ac­cep­te­ra­de det in­te. Han ser skill­na­der mel­lan Häc­ken nu och när han läm­na­de i slu­tet av år 2010. – Det är and­ra spe­la­re, an­nat spel­sätt och nu har vi ett yng­re lag. Då ha­de vi ett mer ru­ti­ne­rat lag. Fjol­å­rets sjun­de plats är han in­te helt till­freds med. – För­ra året ha­de vi ett starkt lag. Jag hop­pas att det blir bätt­re nu med an­koms­ten av nya spe­la­re. 2015 snit­ta­de han 0,78 mål per all­svensk match. I år vill han fort­sät­ta pro­du­ce­ra. – Jag vill hjäl­pa la­get att vin­na mat­cher och gö­ra mål. Mål kom­mer na­tur­ligt om vi job­bar hårt till­sam­mans. Hur många det blir är svårt att sva­ra på. Vad tror du? frå­gar bras­sen. 15 kanske? – Bra num­mer! Som­ma­ren 2013 föd­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.