”Det som vin­ner fot­boll är spets­kva­li­té­er”

Allsvenskan - - HÄCKEN - Text: Eric Nils­son

Ål­der: 56 år. Tränar­kar­riär: Upsa­la IF (1993– 1995), BKV Norr­täl­je (1996), Bä­linge IF (1997–1998), ­En­kö­pings SK (2000–2002), Ju­ni­or­lands­lag (2002–2004), Helsing­borgs IF (2005–2008), BK Häc­ken (2009–).

Oer­hört klok och fot­bolls­kun­nig trä­na­re som eta­ble­rat Häc­ken re­jält i all­svens­kan. Var yt­terst nä­ra att fö­ra Hi­sings­klub­ben till guld 2012.

Peter Ger­hards­son tyc­ker att Häc­ken har en jäm­na­re trupp än för­ra året. I fins­ke lands­lags­man­nen Rasmus Schül­ler tror trä­na­ren att de gjort ett jät­teklipp. – Det är en Oscar Lewic­ki-typ, sä­ger Ger­hards­son.

Har ni änd­rat nå­got i för­be­re­del­ser­na in­för sä­song­en? – Vi val­de att åka på trä­nings­lä­ger ti­di­ga­re, för att bli väl för­be­red­da in­för cu­pen. Läg­ret var ock­så ett av de bäs­ta vi haft. För­ra året var vi ett gräslag. Nu är vi ett konst­gräslag. Den om­ställ­ning­en har vi kla­rat bra. Det är över­lag po­si­tivt att spe­la på Bra­vi­da. Vi får väl­digt kva­li­ta­ti­va trä­ning­ar och be­hö­ver in­te oroa oss för då­li­ga pla­ner. Hur ser du på årets trupp? – Kon­ti­nu­i­te­ten har va­rit bätt­re i år, vil­ket är po­si­tivt. Vi har in­te tap­pat nå­gon av de vi vil­le be­hål­la. Så är det in­te all­tid. Vi har för­stärkt med någ­ra mer eta­ble­ra­de, kom­bi­ne­rat med att de unga spe­lar­na har ta­git yt­ter­li­ga­re kliv. Man kan ta­la om bredd men det som vin­ner fot­boll är spets­kva­li­té­er hos de el­va på plan. Trupp­mäs­sigt ser vi jäm­na­re ut än för­ra året. Dem­ba Sa­vage och Rasmus Schül­ler var bå­da stjär­nor i HJK Helsing­fors. Vad vän­tar ni er av dem i Häc­ken? – Dem­ba ska spet­sa till vår of­fen­siv. Det är en spe­la­re som är väl­digt bra på att slå ut sin mot­stån­da­re och har bra pass­nings­spel. Vi har dock in­te kun­nat mat­cha ho­nom som vi ve­lat då han kom li­te se­na­re. Rasmus kom hit och var bäst trä­nad. Han är den av de nya som va­rit i bäst fy­siskt skick. Det är en cen­tral mitt­fäl­ta­re som spring­er väl­digt myc­ket och är spel­sä­ker. Han har väl­digt bra ka­rak­tär. Han sät­ter av­tryck i myc­ket som in­te syns ut­åt. Pau­lin­ho gjor­de 11 mål på 14 mat­cher 2015. Vad be­ty­der han för Häc­ken? – Det är en po­äng­spe­la­re med spets­kva­li­té­er i av­slut och djupled­slöp­ning­ar. Han har ­kom­mit tillbaka och vi­sat ett enormt hjär­ta. Han job­bar väl­digt hårt åt bå­da håll. Sen har var här sist har han ut­veck­lat le­da­re­gen­ska­per. Vad går ni in i sä­song­en med för för­vänt­ning­ar? – Det vi kan på­ver­ka är ut­veck­ling, att al­la ska bli bätt­re. Där har vi sto­ra för­vänt­ning­ar. Al­la ska vil­ja för­bätt­ra si­na kva­li­té­er, oav­sett om man är ny el­ler har spe­lat här i åt­ta år. Att pra­ta om att vi ska bli sjua el­ler fy­ra är fjan­tigt och för­le­gat. Det får and­ra hål­la på med. Al­la vill kom­ma högst och vin­na.

Peter Ger­hards­son har höga för­vänt­ning­ar på Häc­kens ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.