Upp till be­vis för stjärn­värv­ning­en

Pawel Ci­bic­ki: ”Vi ska ge Mal­mö en match”

Allsvenskan - - JÖNKÖPINGS SÖDRA - Text: Mattias Lars­son

På tre år gjor­de Pawel Ci­bic­ki, 22, blott tolv all­svens­ka mat­cher från start. Sam­ti­digt blev det sex se­ri­e­mål och av­gö­ran­de in­sat­ser i Cham­pi­ons Le­a­gue. Nu har an­fal­la­ren ta­git ett steg ner i ta­bel­len för att ta fle­ra steg fram­åt i kar­riä­ren. – Det känns per­fekt, sä­ger Ci­bic­ki.

r 2015 var allt an­nat än ro­ligt för Pawel Ci­bic­ki. Det som skul­le bli det sto­ra ge­nom­brottså­ret slu­ta­de på läk­ta­ren i Mal­mö. Där­för har an­fal­la­ren nu flyt­tat till Små­land och hop­pas att vägen ut i Eu­ro­pa ska gå via 30 mil norrut på E4:an. – Jön­kö­pings Söd­ra är en mind­re klubb, det märks. Men det är ock­så po­si­tivt. Det har va­rit lätt att kom­ma in i gäng­et här, al­la tar hand om mig och al­la vill verk­li­gen till­sam­mans gö­ra nå­got bra för att vi ska kla­ra oss kvar i all­svens­kan, sä­ger Ci­bic­ki. Men låt oss bac­ka ban­det. För hös­ten 2014 var det li­te som ta­la­de för att Pawel Ci­bick i dag skul­le spe­la för en all­svensk ny­kom­ling. När Mal­mö FF hös­ten 2014 vann sin förs­ta match i Cham­pi­ons Le­a­gue nå­gon­sin så av­gjor­des mat­chen den 82:a mi­nu­ten. Ef­ter att Pawel Ci­bic­ki stu­lit boll från den for­ne frans­ke Em-fi­na­lis­ten Eric Abi­dal och spe­lat fram Mar­kus Ro­sen­berg till 2–0 mot Olym­pi­a­kos. Men Cham­pi­ons Le­a­gue­suc­cén var dubbel för Pawel Ci­bic­ki som re­dan VM-som­ma­ren 2014 var på väg att läm­na Mal­mö FF för hol­länds­ka Gro­ning­en. – Det är ingen­ting jag ång­rar att jag in­te gjor­de. Mal­mö och Gro­ning­en var nog rätt li­ka som klub­bar då och mitt kon­kur­renslä­ge ha­de va­rit det sam­ma.

När 2015 stod för dör­ren trod­de många att Ci­bic­ki skul­le ta näs­ta steg i kar­riä­ren. Men Cham­pi­ons Le­a­gu­e­fram­gång­ar­na gjor­de att Mal­mö FF fick peng­ar att vär­va in nya klas­spe­la­re med och de eg­na pro­duk­ter­na, som ex­em­pel­vis Pawel Ci­bic­ki, fick tuff kon­kur­rens, fär­re chan­ser att vi­sa upp sig och svå­ra­re att häv­da sig. Det är där­för som Ci­bic­ki nu är i Jön­kö­ping. – Jim­my (The­lin, Jön­kö­pings Söd­ras trä­na­re) kom ner till Mal­mö och träf­fa­de mig och vi­sa­de verk­li­gen att han vil­le ha mig och för­kla­ra­de hur han vil­le an­vän­da mig. Jag gil­la­de verk­li­gen vad jag hör­de och det kän­des rik­tigt bra, sä­ger Pawel Ci­bic­ki som fått stort för­tro­en­de från förs­ta bör­jan och bör­jar vän­ja sig vid li­vet i sin nya hemstad och gil­lar ny­kom­ling­ens am­bi­tion att spe­la sig kvar i all­svens­kan. – Vi vill va­ra boll­hål­lan­de och det är in­te ba­ra tjonga som gäl­ler. Det är den fot­bol­len som jag vill spe­la. Jag ha­de in­te kla­rat nå­got an­nat. Ef­ter en höst i fjol då Ci­bic­ki ba­ra fick spel­tid i två av 15 all­svens­ka om­gång­ar så är må­let nu att ta en gi­ven plats i Jön­kö­pings Söd­ras star­tel­va och gö­ra av­tryck i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.