””Vi ställs in­för en hel del pro­blem­lös­ning”

Allsvenskan - - JÖNKÖPINGS SÖDRA - Text: Jo­han A Lars­son

Ål­der: 38 år. Klub­bar i kar­riä­ren: Jön­kö­pings Söd­ra U-lag (2009–14), Jön­kö­pings Söd­ra (2014–).

Sli­pad tak­ti­ker som byggt ett ro­bust lag med små me­del. Har en enormt stark ställ­ning bland spe­lar­na, som såg till att han fick job­bet 2014, trots att han då var helt oprö­vad.

Pla­nen var att J-söd­ra i år skul­le slåss i top­pen i su­pe­ret­tan. Men klätt­ring­en gick for­ta­re än vad Jim­my The­lin ha­de trott. – I stäl­let för att tyc­ka att allt blir för svårt har vi tit­tat på möj­lig­he­ter­na, sä­ger trä­na­ren.

Hur på­ver­kas man av att va­ra ny­kom­ling? El­ler vill man ens på­ver­kas? – Det är på gott och ont. Vi kän­ner ing­en räds­la ut­an ser po­si­tivt på avan­ce­mang­et. Det är myc­ket kre­a­tivt tän­kan­de, vi ställs in­för en hel del pro­blem­lös­ning. –När jag kom in som trä­na­re gjor­de vi en treårs­plan för hur vi 2016 skul­le va­ra topp fem i su­pe­ret­tan och slåss om ett avan­ce­mang till all­svens­kan. Men det gick snab­ba­re än vad vi ha­de tänkt oss, då är in­te all­tid för­ut­sätt­ning­ar­na och eko­no­min på plats. Men i stäl­let för att tyc­ka att allt blir för svårt så har vi tit­tat på möj­lig­he­ter­na som finns med den trup­pen vi har. Bland era värv­ning­ar finns in­te en en­da för­sva­re, be­rät­ta hur ni re­so­ne­rat där? – Man mås­te för­hål­la sig till verk­lig­he­ten man be­fin­ner sig i. Vi har in­te råd att vär­va fär­di­ga spe­la­re ut­an vårt mål är i stäl­let att trä­na upp kva­li­te­ten. Vil­ka spelar­ty­per vill vi ha in och vil­ka finns till­gäng­li­ga? Det tyc­ker jag vi har lyc­kats med i vå­ra värv­ning­ar. Och vad det gäl­ler back­lin­jen har vi in­te hit­tat den spe­la­ren som vi tyc­ker skul­le gö­ra skill­nad. Vil­ka är era störs­ta styr­kor som lag? – Vi är väl­digt no­ga med kom­mu­ni­ka­tio­nen i la­get, att vi spe­lar med de som sam­ar­be­tar bäst. La­get mås­te fun­ge­ra till­sam­mans i al­la fa­ser, att det sit­ter ihop både i för­svar och an­fall. Vi är väl­digt tyd­li­ga i vårt spel och hyf­sat väl­taj­ma­de. Vad är vik­ti­gast för dig, att vin­na mat­cher – el­ler att lång­sik­tigt ut­veck­la ert spel? – Al­la som är i den här bran­schen vet att det hand­lar om att vin­na mat­cher. För att vin­na mat­cher över tid mås­te man ut­veck­las. Det häng­er ihop. Men vin­ner vi inga mat­cher nu så åker vi ur och till slut har jag ing­et jobb. – Jag kan sä­ga 2014 viss­te vi att in­te många trod­de på oss, och att vi kun­de spe­la kont­rings­fot­boll. 2015 blev vi fa­vo­ri­ter och var tvung­na att änd­ra vårt spel för att kun­na kla­ra av att va­ra spel­fö­ran­de. Grund­prin­ci­pen i vårt spel är den­sam­ma, men sen an­pas­sar vi oss ef­ter var vi be­fin­ner oss.

”Vi har in­te råd att vär­va fär­di­ga spe­la­re ut­an vårt mål är i stäl­let att trä­na upp kva­li­te­ten”, sä­ger Jim­my The­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.