”Förs­ta gång­en på 47 år som det spe­las all­svensk fot­boll här”

Allsvenskan - - JÖNKÖPINGS SÖDRA -

Hal­lå där, Ing­var Ek, in­bi­ten J-söd­ra-sup­por­ter, vad har ni för krav på la­get i år? – Att hänga kvar. De kra­ven tyc­ker jag fak­tiskt att man kan stäl­la även om vi är ny­kom­ling­ar. Allt därut­ö­ver är en bonus. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Jag skul­le tro att det ham­nar mel­lan 5 000 och 6 000. Att de har bör­jat fixa till are­nan spe­lar roll. Men det be­ror ock­så li­te på hur det går sports­ligt i bör­jan av sä­song­en. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Jag tyc­ker den är gans­ka bra re­dan. Det finns ing­en pro­ble­ma­tik och jag är gans­ka nöjd. Vil­ken är den störs­ta mat­chen i år? – Hem­ma­mat­chen mot Mal­mö FF. Det är förs­ta gång­en på 47 år som det kom­mer spe­las all­svensk fot­boll här, så det lär bli ett väl­digt på­drag kring den. Och att det är mot ett stort lag som Mal­mö gör det än­nu li­te stör­re. Vil­ken är din högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Att vi får två lag ef­ter oss. Minst. Sen tror jag att la­get kan över­ras­ka i år igen och kom­ma en bit upp i ta­bel­len. Vil­ket lag vill ni ska åka ur all­svens­kan? – Det är en svår frå­ga för oss. Vi har ing­et lag vi bryr oss mer om än de and­ra i all­svens­kan. Det har in­te så stor be­ty­del­se så länge vi kla­rar oss kvar.

FRED­RIK KAMP In­vigd: Om­byggd: Publik­ka­pa­ci­tet: Pu­blik­re­kord: Be­söks­a­dress: Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Jön­kö­pings­sup­port­rar­na är tag­ga­de på all­svensk fot­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.