Rasmus Elm har hit­tat vägen tillbaka

”Rib­ban lig­ger på att bli hund­ra­tio pro­cent”

Allsvenskan - - KALMAR FF - Text: Mathias Lü­hr

Han är all­svens­kans störs­ta stjär­na. En po­ten­ti­ell Em-spe­la­re. Märkt av en sjuk­dom där få kän­ner till al­la de­tal­jer. Kan han ens bli 100 pro­cent Rasmus Elm igen? – Rib­ban lig­ger på att bli hund­ra­tio pro­cent Rasmus Elm, sä­ger 28-åring­en.

Kal­mar FF ha­de kun­nat skri­va ett av si­na vack­ras­te ka­pi­tel 2014. Men den he­ta och av många så ef­ter­läng­ta­de fräl­sar­come­bac­ken i Kal­mar FF un­der hös­ten i fjol till­sam­mans med brö­der­na Da­vid och Vik­tor sval­na­de av gans­ka snabbt. La­get sak­na­de kon­se­kvens i både spel och re­sul­tat, och Rasmus Elms av sjuk­dom plå­ga­de kropp or­ka­de in­te lyf­ta lag­kam­ra­ter­na un­der si­na in­hopp. Rasmus Elm har ald­rig ve­lat ta­la sin mag­sjuk­dom. Se­dan han flyt­ta­de hem till Kal­mar hös­ten 2014 har han i stäl­let lagt all fo­kus på att lä­ra sig han­te­ra den.

Men un­der den här vin­tern har rap­por­ter sipp­rat ut från Kal­mar om att 27-åring­en är på väg tillbaka på all­var – och att skill­na­den mot för­ra sä­song­en är stor. – Ja, det hop­pas jag verk­li­gen. Då måd­de jag ju in­te bra. Jag hop­pas att det är en stor skill­nad, sä­ger hu­vud­per­so­nen själv. Måd­de du då­ligt även när du hop­pa­de in i all­svens­kan un­der hös­ten? – Nej, men då var jag mer för­sik­tig. Ef­ter sä­song­en har jag ställt om hu­vu­det li­te. Om jag ska ge det en chans att kom­ma tillbaka rik­tigt, och bli så bra som jag skul­le kun­na va­ra – då var jag tvung­en att änd­ra nå­got men­talt. Vad krävs nu av dig för att du ska kun­na fort­sät­ta byg­ga upp din kropp? – Det krävs nog­grann­het. Jag har fått lä­ra kän­na min kropp i många steg och på många oli­ka sätt. – Först så fun­kar en sak, sen blir jag li­te säm­re av det..., allt­så, krop­pen sä­ger i från när det in­te går läng­re. Då pra­tar vi kost? – Ja, det ock­så. Och trä­ning. Allt­så, oli­ka me­to­der. Jag har för­sökt att hit­ta en väg, och en väg bi­drog till att jag kän­ner mig bätt­re nu. Från det att jag var rik­tigt då­lig till nu. Då får jag för­sö­ka hål­la mig på den vägen, va­ra noggrann i det jag gör. Är det job­bigt? – Nej, jag har ing­et val. Då blir det in­te job­bigt. Det hand­lar om vil­ken in­ställ­ning man går in i det med. Kan du bli hund­ra pro­cent Rasmus Elm igen? – Rib­ban lig­ger på att bli hund­ra­tio pro­cent Rasmus Elm. Sen om det blir nit­tio pro­cent, el­ler hund­ra pro­cent, så okej. Men jag ska sik­ta på att bli än­nu bätt­re än jag var. Jag tän­ker in­te nöja mig med mind­re än­nu så länge. Ditt kon­trakt med Kal­mar FF går ut i som­mar, vad hän­der sen? – Det be­ror på hur det fun­kar med all­ting. Det var där­för jag kän­de att det var fair mot Kal­mar. Om det in­te skul­le fun­ka som jag vill el­ler som de vill, så känns det in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.