”Er­fa­ren­he­ten och po­ten­ti­a­len är stör­re”

Allsvenskan - - KALMAR FF - Text: Jo­han Åkes­son

Peter, Kal­mar FF år 2016 kont­ra 2015? – I dag är vi klart fö­re än vi var för­ra året. Jag upp­le­ver att det finns en er­fa­ren­het och po­ten­ti­al som är stör­re i år. Vi har haft ett stör­re lugn i både an­falls­spel och för­svars­spel. Vi har ham­nat bätt­re ut­i­från ett ål­ders­per­spek­tiv och po­si­tions­per­spek­tiv. Är det är ett boll­tryg­ga­re och mer of­fen­sivt KFF du vill byg­ga un­der året? – Vi vill ut­veck­la vårt an­falls­spel till att bli mer chans­ska­pan­de, mer di­rek­ta och snab­ba­re på att ut­ma­na mot­stån­da­rens back­lin­je, både framför och bakom. I vis­sa pe­ri­o­der i mat­cher­na har vi pro­blem med att ta oss fram. Of­fen­si­va för­änd­ring­ar un­der 2016, ni har ex­pe­ri­men­te­rat med Ro­ma­rio som drop­pan­de an­fal­la­re? – För att ska­pa stör­re kre­a­ti­vi­tet kopp­lat till of­fen­si­ven, i stäl­let för en till djupled­slö­pan­de an­fal­la­re. Vi har fart och flex­i­bi­li­tet att tes­ta med. Är det ett sätt att und­vi­ka de långa bol­lar­na mot Mar­cus An­tons­son? – Det är ing­en tve­kan om att det var så. I många mat­cher var vi för då­li­ga på att spe­la oss för­bi pres­sen. Ål­der: 51 år. Tränar­kar­riär: IFK Häss­le­holm (1993–98), Hö­ga­borgs BK (1999), Helsing­borgs IF U (1999–2002), Helsing­borgs IF (2002–2006), Åtvi­da­bergs FF (2007–08), Mjäll­by (2009– 2012), Åtvi­da­bergs FF (2013– 14), Kal­mar FF (2015–).

Ta­git upp lag i all­svens­kan och ar­be­tat med små re­sur­ser i al­la klub­bar. När Kal­mar har sva­ga eko­no­mis­ka re­sul­tat är Swärdh ett sä­kert kort för sta­bi­li­tet. Men han har ald­rig lyc­kats lyf­ta ett lag till hög­re höj­der, ex­em­pel Helsing­borgs IF.

Peter Swärdh in­såg ti­digt för­ra året att det in­te skul­le bli nå­gon vi­da­re sä­song. Nu känns allt bätt­re än för ett år se­dan. – Vi vill ut­veck­la vårt an­falls­spel till att bli mer chans­ska­pan­de, sä­ger Peter Swärdh in­för sin and­ra sä­song som Kff-trä­na­re.

Vad har Kal­mar FF gjort an­norlun­da den här för­sä­song­en? – Jäm­fört med för­ra året har vi haft mer fo­kus på in­di­vi­du­ellt och kol­lek­tivt för­svars­spel. Om hur vi ska age­ra. Vi har trä­nat väl­digt in­di­vi­du­ellt till en bör­jan och se­dan gått till det kol­lek­ti­va. I ett byg­ge mås­te platt­for­men fin­nas. Även om vi gjor­de för få mål för­ra året är det en för­ut­sätt­ning att vi kän­ner trygg­het och kon­ti­nu­i­tet i för­svars­spe­let. Vad lär­de du dig för­ra sä­song­en? – Kon­ti­nu­i­tet är nyc­keln för att ska­pa per­son­li­ga re­la­tio­ner. Det lyc­ka­des vi in­te med. Vi märk­te ti­digt att det skul­le bli en kamp. Det lev­de vi med he­la hös­ten. Vi kom in­te upp i den ni­vån som vi vil­le gö­ra. Kän­ner du att du fort­sät­ter att ut­veck­las som trä­na­re? – Jag ser det som att jag har en tyd­lig tan­ke på hur jag job­bar. Jag för­sö­ker att ut­veck­la den tan­ken och gö­ra den bätt­re. När jag se­dan kom­mer till en ny om­giv­ning med nya ­män­ni­skor får jag in­put, så jag ska va­ra öp­pen. Jag är en bätt­re trä­na­re än för två år se­dan, men jag har in­te bytt spår.

Peter Swärdh tror på en bätt­re sä­song i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.