”Vi för­sö­ker dun­ka ut in­for­ma­tion och tag­ga i gång li­te stäm­ning”

Allsvenskan - - KALMAR FF -

Hal­lå där, Vik­tor Tell, ord­fö­ran­de i Kal­mar sup­por­teru­ni­on, vad har ni för krav på la­get i år? – Att va­ra ett lag på öv­re hal­van. Nå­got lag för topp­stri­den är vi in­te, men vi bor­de gö­ra en bätt­re sä­song än för­ra året. Vad tror ni på för pu­blik­snitt i år? – 6 000–7 000 känns det som det bor­de bli. Det bör in­te bli fär­re än för­ra sä­song­en, och kom­mer vi i gång sports­ligt kan det bli fler tror jag. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi för­sö­ker sy­nas på so­ci­a­la me­di­er. Det är där man når ut till flest nu­för­ti­den. Vi för­sö­ker dun­ka ut in­for­ma­tion där och tag­ga i gång li­te stäm­ning. Sen för­sö­ker vi ha li­te ge­men­sam­ma kam­pan­jer med Kal­mar FF. Vil­ken är störs­ta mat­chen i år? – Jag vill gär­na sä­ga Små­lands­der­by­na mot Jön­kö­pings Söd­ra, men det är ing­en klas­sisk match som mot Ös­ter. Men ef­tersom vi mö­ter dem i förs­ta hem­ma­mat­chen den här sä­song­en så kan det nog bli bra stäm­ning då. Vil­ken är din högs­ta öns­kan för sä­song­en 2016? – Att Rasmus Elm kan spe­la 90 mi­nu­ter från och med om­gång ett, vi­sar vil­ken fan­tas­tisk fot­bolls­spe­la­re han är, blir ut­ta­gen i Em-trup­pen och gör su­sen där ne­re och se­dan skri­ver nytt kon­trakt med Kal­mar. Vil­ket lag vill ni ska åka ur all­svens­kan? – La­gen som är längst bort från Kal­mar. Det är jäv­ligt trå­kigt att be­hö­va åka i fle­ra da­gar för bor­t­a­mat­cher. FRED­RIK KAMP In­vigd: Publik­ka­pa­ci­tet: Pu­blik­re­kord: Be­söks­a­dress: Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Kal­marsup­port­rar­na ser fram emot Små­lands­der­by­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.