”Jag är nog mer lik van Nis­tel­rooy än Hen­ry” MFF:S nye mål­tjuv vet sin plats – i straff­om­rå­det

Allsvenskan - - MALMÖ FF - Text: Jo­han Wall

Vi­dar Örn Kjar­tans­son är skyt­te­kung­en som älskar sin plats in­ne i straff­om­rå­det. Is­lands Ru­ud van Nis­tel­rooy har lan­dat i Mal­mö. – Han har all­tid va­rit min fö­re­bild.

När Vi­dar Örn Kjar­tans­son spe­la­de för Vå­le­renga och vann den nors­ka skyt­te­li­gan 2014 gjor­de han 25 mål. 24 av dem kom från en po­si­tion in­ne i straff­om­rå­det. Lik­nel­sen med ne­der­län­da­ren Ru­ud van Nis­tel­rooy, straff­om­rå­de­s­ex­per­ten som spe­lat för bland and­ra Man­ches­ter Uni­ted och Re­al Madrid, är där­för fullt lo­gisk. Kjar­tans­son får of­ta hö­ra den och kän­ner stolt­het. – Det är in­te så att jag in­te kan skju­ta, det kan jag ock­så. Men jag vet att om jag tar mig in i box­en så får jag många chan­ser och jag vet att jag kan ut­nytt­ja dem. När jag var yng­re tit­ta­de jag myc­ket på just Ru­ud van Nis­tel­rooy och för­sök­te lä­ra mig av ho­nom. Den ne­der­länds­ke stor­stjär­nan är in­te Kjar­tans­sons en­da fö­re­bild. Han har även för­sökt ta in frans­ka in­flu­en­ser, även om han in­te lyc­kats li­ka bra med det. – Jag tit­ta­de ock­så på Thi­er­ry Hen­ry och sät­tet han sköt in si­na mål från läng­re håll. Min dröm var att bli en mix av de bå­da men ja, det är ju ba­ra att titta på sta­tisti­ken. Jag är nog mer lik Ru­ud van Nis­tel­rooy än Hen­ry.

Ef­ter suc­cén i Nor­ge flyt­ta­de Vi­dar Örn Kjar­tans­son till Ki­na och skrev på för Ji­angsu Su­ning. Där fick han en nå­got an­norlun­da roll och kun­de in­te ut­nytt­ja si­na kva­li­te­ter li­ka myc­ket. Han är där­för nöjd med si­na 9 mål på 22 mat­cher från start. Fot­bolls­till­va­ron var bra. Li­vet vid si­dan av pla­nen, med långa re­sor, myc­ket tid bor­ta från sam­bon och ett sam­häl­le som han ald­rig rik­tigt kom in i, var desto tuf­fa­re. Där­för, och för att öka si­na chan­ser till spel för Is­land i EM, val­de an­fal­la­ren att flyt­ta tillbaka till Eu­ro­pa. Han ut­vär­de­ra­de si­na al­ter­na­tiv och skrev på för Mal­mö FF där han hop­pas kun­na få tillbaka sin sta­tus som skyt­te­kung och im­po­ne­ra så pass myc­ket att Lars La­ger­bäck ger ho­nom en start­plats i som­ma­rens mäs­ter­skap. – Kon­kur­ren­sen är tuff men jag bor­de ta en plats i trup­pen åt­minsto­ne. Sen är det upp till mig själv att vi­sa att jag ska ha en start­plats. Att flyt­ta till Sve­ri­ge bor­de gyn­na mig. Gör du det bra i Ki­na så är det ing­en som läg­ger mär­ke till det men om du gör det bra i Eu­ro­pa så syns du på ett helt an­nat sätt. Det är gi­vet­vis bra peng­ar där bor­ta och de är svå­ra att tac­ka nej till. Där­för skul­le jag in­te kun­na rå­da nå­got till att nob­ba om det kom­mer ett bud, men var­je spe­la­re mås­te kän­na ef­ter själv. Vill man kom­ma så långt som möj­ligt i kar­riä­ren är det bätt­re att va­ra kvar i Eu­ro­pa. Hur vik­tigt är det för dig att vin­na skyt­te­li­gan? – Det är själv­klart bra för en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.