”Jag är in­te rädd för ut­ma­ning­en”

Allsvenskan - - MALMÖ FF - Text: Jo­han Wall

Ål­der: 48 år. Tränar­kar­riär: FC Born­holm (2002–03), Ål­borg (2004–09 och 2011–15), Mid­tjyl­land (2009–11).

Okänd för stör­re de­len av den svens­ka fot­bollspubli­ken. Har mest va­rit as­si­ste­ran­de. Upp till be­vis som hu­vud­trä­na­re nu.

Fjol­å­rets all­svens­ka fem­te­plats är un­der­känd. Nu ska en re­la­tivt okänd dansk byg­ga ett guld­lag – med hjälp av Ål­borg-fot­bol­len. – Den fi­lo­so­fin har for­mat mig som trä­na­re, sä­ger Al­lan Kuhn.

Hur kom­mer Mal­mö FF un­der din led­ning skil­ja sig från Mal­mö FF un­der Åge Ha­rei­des led­ning? – Vi ska för­sö­ka hål­la bol­len in­om la­get mer men in­te på ett na­ivt sätt. Själv­klart ska vi kun­na slå lång­bol­lar om det krävs, om det verk­li­gen krävs. Ut­gångs­punk­ten är att vi ska va­ra skick­li­ga­re än vå­ra mot­stån­da­re i all­svens­kan, att vi ska tro på oss själ­va och vår ­ka­pa­ci­tet med bol­len. Ni har in­te all­tid kla­rat det, som när ni blev hårt pres­sa­de mot FC Kö­pen­hamn i Du­bai till ex­em­pel? – Men re­dan mot Mid­tjyl­land i mat­chen ef­ter såg det bätt­re ut. Det är en pro­cess och jag tyc­ker verk­li­gen att vi har spe­la­re som ska kla­ra av det. Var kom­mer din fot­bolls­fi­lo­so­fi från? – Från Ål­borg. Jag har va­rit där i många år. Det är klart att det kan va­ra loc­kan­de för er ut­om­stå­en­de att jäm­för med stör­re lag och för­sö­ka hit­ta nå­got som spe­lar som vi ska gö­ra. Men det är svårt. Jag tyc­ker att det här är en mo­dern fot­boll och att det finns lik­nan­de in­slag hos många lag i Eu­ro­pa. Men som hel­het är Ål­borg det när­mas­te. Det är hård kon­kur­rens om plat­ser­na i star­tel­van, kanske främst på in­ner­mitt­fäl­tet. Hur gör du för att det in­te ska bli ett pro­blem? – Jag tror på tyd­lig­het i mitt le­dar­skap. Det blir gi­vet­vis ett test för mig ock­så men jag är noggrann med att be­rät­ta för spe­lar­na vad jag krä­ver och hur de lig­ger till i kon­kur­ren­sen. Det finns ba­ra plats för el­va spe­la­re i en ­star­tel­va men vi spe­lar många mat­cher på en sä­song och kom­mer an­vän­da oss av fler än el­va spe­la­re. För mig hand­lar det om att få al­la att för­stå det och att ac­cep­te­ra si­na rol­ler. MFF kom fem­ma för­ra sä­song­en. Du har sto­ra krav på dig från sup­port­rar­na att vin­na ett Sm-guld. Hur han­te­rar du pres­sen? – Jag gil­lar den. Mal­mö FF är en stor­klubb och det viss­te jag själv­klart när jag kom hit. Jag är in­te rädd för ut­ma­ning­en, sna­ra­re tvärtom. Det mins­ta vi ska gö­ra är att nå spel i Eu­ro­pa men om vi har chans på Sm-guld ska vi själv­klart gå för det ock­så. Det ha­de va­rit myc­ket trå­ki­ga­re om det in­te fanns någ­ra krav på oss och på mig. Fot­boll hand­lar om att ha mål och om att för­sö­ka upp­nå dem.

Al­lan Kuhn tror på tyd­lig­het i sitt le­dar­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.