”Dröm­men är att al­la ska va­ra del­ak­ti­ga un­der mat­cher­na”

Allsvenskan - - MALMÖ FF -

Hal­lå där, Mag­nus Erics­son, ord­fö­ran­de i Mff-sup­port, vad har ni för krav på la­get i år? – Kra­vet är en topp 3-pla­ce­ring. Vi bör lig­ga där up­pe. En fem­te­plats som i fjol är för långt ner. Vil­ket pu­blik­snitt tror ni på? – Det var drygt 17 000 för­ra sä­song­en och vi bör ham­na där nå­gon­stans även i år. Men som all­tid spe­lar det roll hur det går sports­ligt. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi kör myc­ket kam­pan­jer och för­sö­ker få al­la att vil­ja va­ra med och bi­dra till stäm­ning­en. Dröm­men är att al­la ska va­ra del­ak­ti­ga un­der mat­cher­na, in­te ba­ra de på stå­plats. Att ha en tyd­lig re­per­to­ar av sång­er som al­la kän­ner igen och som är hyf­sat rums­re­na är nog vik­tigt för det. Störs­ta mat­chen i år? – Det är all­tid mot IFK Gö­te­borg tyc­ker jag. Det är en klas­sisk kon­kur­rent och de vi täv­lar med i ma­ra­ton­ta­bel­len. För vis­sa är det Helsing­borg, men det spe­lar roll hur det går sports­ligt ock­så, vil­ka vi faj­tas mot i ta­bel­len. Högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Att vin­na guld i all­svens­kan är så klart all­tid en öns­kan. Men för oss känns fak­tiskt Svens­ka cu­pen vik­tig i år. Det var så länge se­dan vi pre­ste­ra­de där, och det kan va­ra en bak­väg in till Eu­ro­pa­spel. Vil­ket lag vill ni ska åka ur all­svens­kan? – La­gen från Norr­land på grund av res­ti­den. El­ler nå­got av la­gen som spe­lar på plast­gräs. FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter:

Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Mff-sup­port krä­ver att Mal­mö FF ham­nar topp 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.