Fri som en få­gel Ar­nor Trausta­son lyf­ter mot nya höj­der

Allsvenskan - - IFK NORRKÖPING - Text: Noa Bach­ner

Han fick slut­re­pli­ken i all­svens­kan 2015. Nu har Ar­nor Trausta­son lyc­kats smäl­ta min­net av det eu­fo­ris­ka 2–0-må­let i Mal­mö och lad­da om. Un­der Jan­ne An­ders­sons led­ning är han in­te oro­lig för att bli tyglad i år hel­ler. – Han är den bäs­ta trä­na­ren jag har haft. En boss, sä­ger han.

Plöts­ligt var han fri. Norr­kö­ping frös till is men Ar­nor Trausta­son, han ba­ra sprang. Till slut kom han fram till Jo­han Wi­land, vink­la­de upp hö­ger­fo­ten och pla­ce­ra­de bol­len bakom Mal­mö FF:S stran­da­de mål­vakt. – Jag vet fak­tiskt in­te hur många gång­er jag har tit­tat på det i ef­ter­hand. Nu har jag nog smält det. Det tog sin tid. Att sät­ta ett guld­mål är gans­ka ro­ligt, sä­ger han. Det syn­tes näs­tan att Ar­nor Trausta­son är van vid att va­ra just fri. I Norr­kö­ping har Jan­ne An­ders­son släppt lös sin väns­te­ryt­ter, som mot slu­tet av den all­svens­ka sä­song­en för­ra året såg ­omöj­lig ut att fånga upp för mot­stån­dar­na. – Jag är bäst när jag är fri. Jan­ne har gett mig tillå­tel­se att kom­ma in i pla­nen när vi an­fal­ler, jag hit­tar ytor mel­lan för­svar och mitt­fält. Han och Ste­fan Hell­berg har hjälpt mig att växa in i att va­ra fri. Min press är bätt­re, jag tar tillbaka bol­len snab­ba­re nu, sä­ger han. – Det hand­lar om att tän­ka rik­tigt myc­ket he­la ti­den. Vär­de­ra om jag ska ta med den el­ler släp­pa el­ler skju­ta. Skju­ta är kul, det gör jag gär­na. Se­dan ser jag of­ta hur spe­let ska ut­veck­la sig li­te in­nan, så jag för­står vil­ka po­si­tio­ner jag ska stå i för att va­ra spel­bar. Och sen är jag löp­stark. Om jag tar fem löp­ning­ar och in­te får bol­len tar jag dem gär­na igen. Det är en kly­scha, men det räc­ker med att jag får bol­len en gång så är det mål. Jag vill ha den he­la ti­den. En fri roll in­ne­bär myc­ket an­svar. Hur han­te­rar man det? – Det är in­te ba­ra att hit­ta ytor­na el­ler kom­ma in bakom de­ras back­lin­je. När vi tap­par bol­len är det långt hem, men jag gjor­de det bra för­ra året. Men det är klart, jag mås­te tän­ka li­te mer på var res­ten av mitt­fäl­tet är nå­gon­stans. I bör­jan av sä­song­en smäll­de vi ihop gans­ka myc­ket, jag, Da­ni­el Sjölund och Alexander Frans­son. Sjölund var ju ny i la­get och för mig blev han en nyc­kel, han hit­tar mi­na löp­ning­ar och mi­na ytor väl­digt bra. Fun­ge­rar det att spe­la på sam­ma sätt i år igen? – Vi har pra­tat om att and­ra lag vet hur vi spe­lar nu, och vet att vi är bra. De kom­mer va­ra bätt­re för­be­red­da, det finns ju ing­en un­derskatt­ning kvar.

I som­mar stun­dar ett EM­slut­spel med Is­land, där Lars La­ger­bäck vän­tas ta ut den 22-åri­ge mitt­fäl­ta­ren i sin trupp. Trausta­son tyc­ker att han har fått en lik­nan­de roll i lands­la­get som i Norr­kö­ping och me­nar att det in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.