”Vi mås­te vå­ga gö­ra det vi är bra på”

Allsvenskan - - IFK NORRKÖPING - Text: Noa Bach­ner

Guld för­ra året. Hur blir ni än­nu bätt­re i år? – Vi har spe­lat fle­ra in­ter­na­tio­nel­la mat­cher, med­ve­tet ef­tersom vi ska ut i Cham­pi­ons Le­a­gue-kval, och vi har lärt oss myc­ket av de mat­cher­na. Tem­pot och de­ras sätt att sät­ta press ge­men­samt är nå­got vi mås­te lä­ra oss han­te­ra. Det och mod. Vi mås­te vå­ga gö­ra det vi är bra på och kan i al­la mat­cher, in­te minst när vi mö­ter in­ter­na­tio­nellt mot­stånd. Vil­ken är den störs­ta skill­na­den mot att mö­ta svens­ka lag? – Det ge­men­sam­ma pres­spe­let. Det är nå­got al­la lag be­hö­ver ut­veck­la, här hem­ma ock­så. När vi möt­te Ze­nit S:t Pe­ters­burg kän­de man att det var en ni­vå till. Men vi tar med oss det, vi vill ta ef­ter det. I fjol ha­de ni fle­ra unga ton­gi­van­de spe­la­re. Vem kli­ver fram i år? – Ploc­kar man ut nå­gon in­di­vi­du­ell läg­ger man myc­ket tryck på dem, men det ro­li­ga med unga spe­la­re är att man in­te vet var det lan­dar. Men vi har tre 97:or i Filip Da­ger­stål, Tes­fal­det Te­kie och Eric Smith. Al­la tre har po­ten­ti­al att kun­na lyf­ta ett steg den här sä­song­en. De känns jät­te­spän­nan­de när vi går in i det här nu. Ål­der: 53 år. Tränar­kar­riär: Alets IK (1988– 1989), La­holms FK (1993– 1998), Halm­stads BK (2004– 2009), Ör­gryte IS (2010), IFK Norr­kö­ping (2011–).

Har byggt tål­mo­digt och smart i Norr­kö­ping med si­na idéer. Skör­da­de fruk­ten för­ra året och får be­hål­la stom­men i år.

Par­ty-jan­ne kläd­de sitt Norr­kö­ping i guld för­ra året. Un­der vin­tern fick han be­hål­la sto­ra de­lar av la­get, men nu stun­dar en ny ut­ma­ning. Hur i hel­si­ke ska IFK Norr­kö­ping gö­ra för att bli än­nu bätt­re 2016?

Är du för­vå­nad över att ni fått be­hål­la så många spe­la­re? – Det kan fort­fa­ran­de hän­da gre­jer, vi ska in­te gö­ra bok­slut än. Men vi skul­le bli sön­der­köp­ta för­ra som­ma­ren sa folk ock­så. Vi lyc­ka­des hål­la emot ef­tersom vi har nå­got bra på gång. Det är li­te sam­ma lä­ge nu. Jag ha­de in­te bli­vit för­vå­nad om nå­gon till ha­de för­svun­nit. Och det kom­mer ju fler föns­ter. Både Da­ni­el Sjölund och Andreas Jo­hans­son är ett år äld­re. Hål­ler de? – Man kan ald­rig ve­ta vad som hän­der sett till ska­dor och lik­nan­de sa­ker, men de har sett oer­hört bra ut. Om de trä­nar på som de har gjort blir det jät­te­bra. Fram­gång­ar på pla­nen och läk­tar­na för­ra året. Hur loc­kar ni än­nu mer folk till Par­ken i år? – Vi har ju haft en tyd­lig in­rikt­ning på att job­ba in många Norr­kö­pingskil­lar i trup­pen och snittar mel­lan fem och sex styc­ken i star­tel­van. Det tror jag vi är en­sam­ma om och nå­got som publi­ken verk­li­gen gil­lar. Den in­rikt­ning­en är en vik­tig grej för att folk ska kom­ma och titta. Se­dan är det all­tid re­sul­tat. Det och ”bra fot­boll”, som man sä­ger.

”Vi mås­te vå­ga gö­ra det vi är bra på och kan i al­la mat­cher”, sä­ger Jan­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.