”Det ska bli fler som sjung­er än­nu hög­re i år”

Allsvenskan - - IFK NORRKÖPING -

Hal­lå där, Mi­chael Kihl­man, ord­fö­ran­de i Pe­king Fanz, vad har ni för krav på la­get i år? – Att kva­li­fi­ce­ra oss för Eu­ro­pakval tyc­ker jag vi bor­de kla­ra. La­get har in­te bli­vit sön­der­köpt trots gul­det. Vad tror ni på för pu­blik­snitt i år? – IFK Norr­kö­pings sty­rel­se har satt upp ett mål på 10 000 sål­da sä­songs­plå­tar. Se­nast jag hör­de nå­got låg det på strax un­der 6 000. Ett snitt mel­lan 8 000 och 10 000 tyc­ker jag känns fullt rim­ligt. Vad gör ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Vi job­bar på att lä­ra folk att sjunga, ha­ha. Det är ju egent­li­gen gans­ka nytt för oss i Norr­kö­ping att fak­tiskt stå på läk­ta­ren och sjunga. Det ska bli fler som sjung­er än­nu hög­re i år. Vil­ken är störs­ta mat­chen i år? – När vi går in i Cham­pi­ons Le­a­gue-kva­let blir spe­ci­ellt. I all­svens­kan är det all­tid ro­ligt att vin­na över Öre­bro och att sjunga ut dem. Det har bli­vit ett der­bytänk kring det mö­tet mel­lan två jämn­sto­ra stä­der som lig­ger gans­ka nä­ra varand­ra. Vil­ken är din högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Att vin­na all­svens­kan igen vo­re grymt. Och att vi kva­li­fi­ce­rar oss för Cham­pi­ons Le­a­gue. Vil­ket lag vill du ska åka ur? – Jag bru­kar all­tid sä­ga Öre­bro och jag sä­ger det i år igen. – De har ju in­te vun­nit någon­ting sen de grun­da­des så de fyl­ler ing­en stör­re funk­tion, ha­ha.

FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Sup­por­ter­för­e­ning:

Fot­boll är kul igen i Norr­kö­ping – även på läk­tar­na, in­te minst på ”Cur­va Nor­dahl”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.