Gif­far­na hål­ler hårt i stjär­nan­fal­la­ren Ut­lands­flyt­ten får vän­ta för Dib­ba: ”Får för­stå klub­ben”

Allsvenskan - - GIF SUNDSVALL - Text: Da­ni­el Kristof­fers­son.

Pa Dib­ba var nä­ra att läm­na Gif Sundsvall för den tur­kis­ka li­gan. Men Gif­far­na höll hårt i sin guld­klimp. Nu ska an­fal­la­ren få Sundsvall att lyf­ta i all­svens­kan. – Vi är bätt­re än för­ra året, sä­ger Dib­ba.

In­för för­ra sä­song­en var Gif Sundsvall ny­kom­ling­ar i all­svens­kan. Och ne­der­lagstip­pa­de. De fles­ta ex­per­ter trod­de att Sundsvall skul­le åka ur med dun­der och brak. Så blev det in­te. I stäl­let fick fot­bolls-sve­ri­ge en ny­kom­ling som för­sök­te att spe­la en pass­nings­o­ri­en­te­rad fot­boll. Det blev till slut en 12:e plats med el­va po­äng ner till ned­flytt­nings­strec­ket. När nu sä­song­en 2016 sät­ter i gång är må­let att kom­ma hög­re upp i ta­bel­len. La­get har tap­pat bå­da si­na mitt­bac­kar Jo­a­kim Nils­son och Jon Gud­ni Fjo­lu­son, men fått be­hål­la sin bäs­te mål­skytt – Pa Dib­ba. – Vi ha­de en väl­digt bra sä­song och det var kul att det gick så bra för la­get. Många trod­de ju att vi skul­le åka ur så där­för kän­des det ex­tra skönt att vi lyc­ka­des så bra, sä­ger han.

28-åring­en har all­tid va­rit rus­kigt snabb, så snabb att hans egen be­sluts­fatt­ning och tek­nik in­te all­tid hängt med. Men un­der 2015 hit­ta­de han rätt och le­ve­re­ra­de förutom åt­ta mål även sex as­sist. Trots an­bud från bland an­nat klub­bar i Tur­ki­et un­der vin­tern blev Pa Dib­ba kvar i Sundsvall. Hur nä­ra var du att läm­na? – Det var klub­bar som var in­tres­se­ra­de. Det kom ock­så ett bud från en tur­kisk klubb till Sundsvall. Men bu­det var för lågt och då får man ac­cep­te­ra att klub­ben in­te vill säl­ja. Hur kän­des det när det in­te blev nå­got? – Klart att det var li­te trå­kigt för man vill all­tid ut och spe­la ut­an­för Sve­ri­ge. Men man får för­stå klub­ben ock­så. Nu är det ba­ra att läg­ga fo­kus på sä­song­en som kom­mer. Jag ser väl­digt myc­ket fram emot den. Ni har tap­pat Jo­a­kim Nils­son bland and­ra. Hur tyc­ker du la­get är jäm­fört med det ni ha­de i fjol? – Jag tyc­ker att vi vär­vat bra. Ny­för­vär­ven har kom­mit in i la­get på ett myc­ket bra sätt och de pas­sar i vårt sätt att spe­la fot­boll. Ditt eget mål för sä­song­en? – Vi ska bli bätt­re än för­ra året. Se­dan har jag en per­son­lig mål­sätt­ning ock­så men den be­hål­ler jag för mig själv.

Sundsvall drab­ba­des an­nars av en tuff mot­gång då en an­ställd på kans­li­et svind­la­de klub­ben. Gif­far­na gick mis­te om cir­ka 500 000 kro­nor. Peng­ar som klub­ben in­te kom­mer att få tillbaka. Men tur­bu­len­sen är ing­et som på­ver­kat spe­lar­na. – Nej, det är knappt så vi har snac­kat om det fak­tiskt. Vi kan in­te på­ver­ka det som hän­der bakom ku­lis­ser­na så det är li­ka bra att in­te fo­ku­se­ra på det. – Men det är klart att det var myc­ket peng­ar som för­svann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.