”Vi vär­var och ­ut­veck­lar unga spe­la­re”

Allsvenskan - - GIF SUNDSVALL - Text: Jo­han A Lars­son

Hur vill ni ut­veck­la ert spel den här sä­song­en? – Vi job­bar he­la ti­den med att ut­veck­la vår spe­lidé. Vi har am­bi­tio­nen att va­ra spel­fö­ran­de, men sen vet vi att vi in­te kom­mer lyc­kas med det i al­la mat­cher. Men vi har en am­bi­tion att ut­veck­la vårt of­fen­si­va spel. Hur för­änd­rar värv­ning­ar­na av Ste­fan Sil­va och Kristinn Ste­in­dors­son ert an­falls­spel? – Det här är förs­ta året se­dan jag och Jo­el blev an­sva­ri­ga här som vi verk­li­gen har haft möj­lig­het att på­ver­ka trup­pen i re­kry­te­ring­ar­na. Ti­di­ga­re har vi haft spe­la­re på långa kon­trakt med nå­gon spe­la­re ut och nå­gon spe­la­re in. I år ha­de vi fler ut­gå­en­de och då kun­de vi ock­så scou­ta och vär­va spe­la­re som vi tyc­ker pas­sar in i vårt sätt att spe­la. Både Sil­va och Ste­in­dors­son är ut­märk­ta ex­em­pel på det. Bå­da två är skick­li­ga med bol­len och har en bra första­touch. Vi vill job­ba med att va­ra mer spel­fö­ran­de och då är det vik­tigt att ha den ty­pen av spe­la­re. Ni har tap­pat ert or­di­na­rie mitt­lås till den här sä­song­en, hur på­ver­kar det era pla­ner? – Fjo­lu­son viss­te vi om ti­digt, men att tap­pa Ål­der: 51 år. Tränar­kar­riär: Hud­dinge (1994–2004), Brom­ma­poj­kar­na, as­si­ste­ran­de trä­na­re (2005–07), Ham­mar­by TFF (2008–10), Ham­mar­by (2010– 11), Gif Sundsvall, as­si­ste­ran­de trä­na­re (2012), Gif Sundsvall (2013–).

De­lar trä­nar­rol­len i Gif­far­na med Jo­el Ce­der­gren. Till­sam­mans har de ska­pat både ett un­der­hål­lan­de spel och nått bra re­sul­tat – trots väl­digt knap­pa re­sur­ser.

Al­la barn om att få sin öns­ke­lis­ta upp­fylld på julaf­ton. I vint­ras fick Ro­ger Fran­zén för förs­ta gång­en det han öns­ka­de sig till sitt lag­byg­ge. – Det här är förs­ta året som vi verk­li­gen har haft möj­lig­het att på­ver­ka trup­pen i re­kry­te­ring­ar­na, sä­ger han.

Jo­a­kim Nils­son, en av vå­ra ab­so­lut bäs­ta ­spe­la­re, en lands­lags­spe­la­re – det är klart att det på­ver­kar oss. Framför allt när det sker så pass sent. – Vi mås­te re­kry­te­ra en er­sät­ta­re. Joc­ke är en spe­la­re som vi har ut­veck­lat själ­va, som vi har an­pas­sat till vårt sätt att spe­la på ett all­de­les ut­märkt sätt. Vi kanske in­te kan re­kry­te­ra den spelar­typ som vi har tänkt oss. Vi vill hit­ta en eta­ble­rad spe­la­re som kan gå in och le­ve­re­ra från dag ett. Vad krävs för att Sundsvall ska bli ett eta­ble­rat all­svenskt lag? – Vi om­sät­ter i dag 40 mil­jo­ner, och det är ab­so­lut bland de lägs­ta i all­svens­kan. Det är där vi är, vi vär­var och ut­veck­lar unga spe­la­re. Tre av vå­ra fy­ra se­nas­te för­sälj­ning­ar är ­Sundsvalls­fost­ra­de spe­la­re. Skul­le vi ha en stör­re bud­get, då kan vi vär­va fär­di­ga spe­la­re, men där är vi in­te i dag. Det gäl­ler att ha en sta­bi­li­tet från klubbled­ning ner till oss som job­bar på gol­vet. Det krävs ett lång­sik­tigt ar­be­te för att till ex­em­pel dubb­la vår om­sätt­ning.

Ro­ger Fran­zén vill hit­ta en eta­ble­rad spe­la­re som kan er­sät­ta Jo­a­kim Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.