Ger­zic vill gö­ra en IFK Norr­kö­ping Ösk-pro­fi­len ser ba­ra ett hin­der – MFF:S värv­ning­ar

Allsvenskan - - GIF SUNDSVALL - Text: Ro­bert Bör­jes­son.

Nordin Ger­zic hit­ta­de hem i Öre­bro. Nu tror han att la­get kan bli näs­ta IFK Norr­kö­ping. – Men om Mal­mö FF vär­vat som de ska gö­ra har vi and­ra klub­bar in­te en chans, sä­ger mitt­fäl­ta­ren.

IP­re­mi­er Le­a­gue finns Lei­ces­ter som gick från bot­ten­strid ena sä­song­en till topp­lag näs­ta. I Sve­ri­ge skul­le Öre­bro kun­na va­ra ett lag som gör en li­ka­dan re­sa. De räd­da­de det all­svens­ka kon­trak­tet för­ra sä­song­en ge­nom att va­ra ett av hös­tens star­kas­te lag. Nu hop­pas man att den for­men ska hål­la i sig när näs­ta all­svens­ka sä­song in­leds. Un­der för­sä­song­en spe­la­de Öre­bro, im­po­ne­ran­de, 1-1 mot Ze­nit S:t Pe­ters­burg i den rys­ka stor­klub­bens gen­rep in­för åt­ton­dels­fi­na­len i Cham­pi­ons Le­a­gue. Ze­nit S:t Pe­ters­burg be­seg­ra­de svens­ka mäs­tar­na IFK Norr­kö­ping in­nan Öre­bro choc­ka­de dem i fi­na­len av At­lan­tic Cup. – Ze­nit S:t Pe­ters­burg-spe­lar­na fat­ta­de ingen­ting. De sa: ’Var det för­ra la­get svens­ka mäs­ta­re?’. De sa att vi var det bäs­ta la­get de mött un­der upp­ladd­ning­en in­för Cham­pi­ons Le­a­gue. De gjor­de ett ti­digt tur­mål, och ha­de se­dan ett skott i rib­ban. I and­ra halv­lek fick de knappt lå­na bol­len i 25 mi­nu­ter och se­dan gör vi mål och då blev det ka­os. Man skul­le in­te bli för­vå­nad om ni gjor­de en Norr­kö­ping den här sä­song­en? – Nej, jag är in­ne på sam­ma spår. Men sam­ti­digt är san­ning­en att om Mal­mö FF skö­ter si­na kort, om de har vär­vat som de ska gö­ra, så har vi and­ra klub­bar in­te en chans. Ga­pet är så stort. Men sam­ti­digt vet man att i så­da­na lag kan det va­ra så att vis­sa spe­la­re som är kvar är li­te mät­ta och de värv­ning­ar som kom­mer in kanske in­te på­ver­kar så myc­ket.

Ger­zic trivs i Öre­bro. Han åter­vän­de ef­ter en tuff tid i IFK Gö­te­borg. Klub­ben vär­va­de ho­nom för att ska­pa ett mer kre­a­tivt Blå­vitt, sats­ning­en döp­tes snabbt till Re­al Gö­te­borg, men trä­na­ren Mi­kael Sta­h­re byt­te ti­digt färd­rikt­ning när all­svens­kan in­te in­led­des som klubbled- ning­en hop­pats. Ger­zics spets­kva­li­te­ter på mitt­fäl­tet, hans tek­nik och spel­sin­ne, be­höv­des plöts­ligt in­te läng­re. – Många tror att jag ogil­lar Sta­h­re, men det stäm­mer in­te. Men jag sa till ho­nom: ’Sta­h­re, om du ska spe­la så här vet jag in­te var jag ska spe­la för nu spe­lar vi ef­ter mi­na svag­he­ter’. Han sva­ra­de: ’Okej, men vi pro­var dig på en kant då’. Men jag har ald­rig spe­lat på en kant. Fan allt­så, det fun­ka­de ju in­te. Vad är det för me­ning att vär­va för mil­jo­ner kro­nor om al­la sit­ter på bän­ken? Det var ju in­te rätt emot nå­gon. Det var in­te rätt mot värv­ning­ar­na och ab­so­lut in­te rätt mot för­e­ning­en att slänga ut peng­ar på ingen­ting.

Ger­zic trivs med att ha Alexander Ax­én som trä­na­re i ÖSK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.