”Det gäl­ler att för­kor­ta de svac­kor man får”

Allsvenskan - - GIF SUNDSVALL - Text: Jo­han A Lars­son

Vad ploc­kar du per­son­li­gen främst med dig från för­ra sä­song­en? – Det man kan sä­ga är att vi fick ihop all­ting på hös­ten och då var vi gans­ka bra. In­nan dess var vi gans­ka ojäm­na. Det är vik­tigt att vi är på tå he­la ti­den och har rätt fo­kus. Vi har svå­ra mat­cher di­rekt, pre­cis som i fjol, men då var vi in­te rik­tigt för­be­red­da på vad det in­ne­bär när man mö­ter ny­kom­ling­ar och spe­lar mås­te­mat­cher. Vi är mer för­be­red­da på det nu. All­svens­kan är en väl­digt lång se­rie och det gäl­ler att för­kor­ta de svac­kor man får, framför allt när det blir så tätt mel­lan mat­cher­na som det är de förs­ta två må­na­der­na. Hur ser du på den trupp du för­fo­gar över i år? – Vi kan in­te ha så bred trupp, vi har fär­re spe­la­re i år, men det är för att vi vill ha kva­li­tet. Vi kom­mer ha bra kon­kur­rens på fle­ra plat­ser. Sup­por­tar­na jub­lar över att Al­me­bäck är tillbaka. Har det bli­vit orim­ligt upp­tris­sat? – Nej, det tyc­ker jag in­te. Han ha­de en bra pe­ri­od här för­ra gång­en och kom­mer tillbaka i ett bra slag och har er­fa­ren­het från in­ter­na­tio­nell fot­boll. Han är vik­tig för vår klubb. Ål­der: 45 år. Tränar­kar­riär: Hovs­ta IF (1998-2000), Ryn­ninge IK (2000–06), IK Start as­si­ste­ran­de trä­na­re (2007), Öre­bro SK as­si­ste­ran­de trä­na­re (2008), Gais (2009–12), Öre­bro SK (2014–).

Pas­sio­ne­rad och mo­dig match­coach som har haft svå­ra­re att byg­ga ett fram­gångs­rikt lag över läng­re tid. Fot­boll­snörd ut i fing­er­spet­sar­na.

Två år i rad har höst­suc­cé­er för­bytts till vårkri­ser i ÖSK. Det kom­mer in­te hän­da en tred­je gång. – Vi in­te rik­tigt för­be­red­da på vad det in­ne­bär när man mö­ter ny­kom­ling­ar och spe­lar mås­te-mat­cher. Vi är mer på tår­na nu, sä­ger Alexander Ax­én.

Vil­ka för­vänt­ning­ar ska vi ha på Al­has­san ”Cre­spo” Ka­ma­ra? – Det är klart att nå­gon som in­te gjort en mi­nut på ett helt år är det li­te orätt­vist att ha för höga för­vänt­ning­ar på, men dä­re­mot vet vi hur bra han är. Får vi ba­ra li­te ord­ning på ho­nom och hål­ler ho­nom ska­de­fri så är det klart att han är en vik­tig spe­la­re för oss. Men än så länge går det väl­digt myc­ket upp och ner, han har en läng­re start­sträc­ka än al­la and­ra. Är det en myt att det är vik­tigt att ha en ut­ta­lad förste­mål­vakt? – Jag tyc­ker det ska va­ra sam­ma ­kon­kur­rens­si­tu­a­tion för mål­vak­ter som det är på al­la and­ra po­si­tio­ner. Jag tror att man läg­ger myc­ket kraft på att en mål­vakt ska kän­na sig sä­ker, men det är mer en ­be­kväm­lig­hets­sak tror jag. Nu har de här mål­vak­ter­na haft mig i snart två år och de vet hur jag re­so­ne­rar, det är bäs­ta ­ mål­vak­ten som står var­je match. Det är ing­en stor sak för oss, men det ver­kar va­ra det för al­la and­ra.

”Det är vik­tigt att vi är på tå he­la ti­den och har rätt fo­kus”, sä­ger Alexander Ax­én.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.