”En topp fempla­ce­ring känns fullt rim­lig”

Allsvenskan - - GIF SUNDSVALL -

Hal­lå där, Kon­rad Söö­der, ­ord­fö­ran­de i sup­por­ter­för­e­ning­en Ku­ba­ner­na, vad har ni för krav på la­get i år? – Det en­da kra­vet är att al­la spe­lar­na ska ge allt i var­je match. Det är näs­tan all­tid de som man ser ger hund­ra pro­cent som blir klubb­hjäl­tar. Men sen så har vi ett in­tres­sant lag. En topp fem-pla­ce­ring känns fullt rim­lig. Vad tror ni på för pu­blik­snitt i år? – Vi har all­tid haft gans­ka bra sitt­plats­för­sälj­ning och säm­re för stå­plats, men i år har även de plat­ser­na sålt bra. Ett snitt på över 8 000 är en re­a­lis­tisk för­hopp­ning. Hur job­bar ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Att loc­ka fler till stå­plats har bli­vit en hjär­te­frå­ga för oss, där vi job­bar för att dra så myc­ket folk som möj­ligt. Och nu har vi har en myc­ket bätt­re di­a­log om hur det ska gå till med klub­bens nya vd jäm­fört med den ti­di­ga­re som var gans­ka mot­strä­vig. Utö­ver det vill ock­så hjäl­pa ut­sat­ta ­per­so­ner i sam­häl­let. Vil­ken är den störs­ta mat­chen i år? – All­tid hem­ma mot Norr­kö­ping. Sen be­ty­der den mat­chen nog mer för oss än för dem. Högs­ta öns­kan sä­song­en 2016? – Ett Sm-guld känns som det giv­na sva­ret. Och även om det blir svårt så har det ald­rig ti­di­ga­re känts så bra som in­för den här sä­song­en. Vil­ket lag vill du ska åka ur i år? – Ös­tersund är in­te nå­got man blir upp­het­sad av. Pri­märt för att det är svårt att få folk till en åt­ta tim­mar lång re­sa på en var­dag. FRED­RIK KAMP In­vigd: Publik­ka­pa­ci­tet: Pu­blik­re­kord:

Be­söks­a­dress: Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter: Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Sup­por­ter­för­e­ning­ens hjär­te­frå­ga har bli­vit att för­sö­ka loc­ka fler till stå­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.