Ös­tersunds Jamie går i Var­dys fot­spår Fyn­det från eng­els­ka åt­ton­de­di­vi­sio­nen le­der la­get

Allsvenskan - - ÖSTERSUND - Text: Jo­nas Es­björns­son

Han ha­de ing­en aning om vart han var på väg – i li­vet el­ler i fot­bol­len – när han i ja­nu­a­ri 2012 sat­te sig på pla­net från Eng­land mot nor­ra Sve­ri­ge. Nu dröm­mer Jamie Hopcutt, 23, om att gö­ra som en an­nan Jamie – Jamie Var­dy; gå från åt­ton­de­di­vi­sio­nen till suc­cé i högs­ta se­ri­en.

Han viss­te att Ös­tersunds FK pre­cis ha­de vun­nit di­vi­sion 2 Norr­land och kän­de trä­na­ren Gra­ham Pot­ter. Men utö­ver det ana­de den då 19-åri­ge Jamie Hopcutt in­te vad som vän­ta­de ho­nom; en li­ten (60 000 in­vå­na­re) kom­mun i Norr­lands in­land, vid fo­ten av Jämt­lands­fjäl­len, långt ifrån stor­stä­der, där vin­tern var både mör­ka­re och kal­la­re än nå­got han ti­di­ga­re upp­levt. – Det var en chock, er­kän­ner Jamie Hopcutt fy­ra år se­na­re. – Jag kän­de in­te till sta­den, in­te ens lan­det. Men jag dröm­de om att spe­la fot­boll och tänk­te att det var en bra chans som jag mås­te ta. Och i dag är jag glad att jag klev ur min kom­fort­zon och tog den…

Vad som var tänkt som ett tre må­na­der långt även­tyr blev in­te ba­ra en ut­an två, tre och fy­ra he­la sä­song­er. Och en osan­no­lik klätt­ring från svens­ka tred­je- till för­sta­di­vi­sio­nen – med ho­nom själv i en av hu­vud­rol­ler­na. Trod­de du när du kom att du fy­ra år se­na­re skul­le spe­la i all­svens­kan…? – Ald­rig! Att vi nu gör det är helt ga­let – jag var ba­ra glad över att få spe­la fot­boll. – Det är li­te som med Jamie Var­dy i Lei­ces­ter… Jäm­fö­rel­sen är in­te så hal­tan­de som den kan ver­ka. För någ­ra år se­dan spe­la­de den Jamie som allt­så he­ter Var­dy i Stocks­bridge Park Ste­els i den eng­els­ka åt­ton­de­di­vi­sio­nen – i dag är han le­dan­de mål­skytt i det Lei­ces­ter som mot al­la odds slåss i top­pen av Pre­mi­er Le­a­gue.

Den Jamie som he­ter Hopcutt spe­la­de ti­di­ga­re i Os­set Town och Tadcas­ter Al­bion i den eng­els­ka åt­ton­de- och ni­on­de­di­vi­sio­nen – i år ska han le­da of­fen­si­ven i det Ös­tersund som mot al­la odds ta­git kli­vet upp i all­svens­kan. – Och jag tror att vi kan gö­ra det bra. Jag tror att jag kan gö­ra det bra, sä­ger Jamie Hopcutt. För sam­ti­digt som Ös­tersund i fjol slu­ta­de tvåa i su­pe­ret­tan blev Jamie Hopcutt själv tvåa i skyt­te­li­gan med si­na 15 full­träf­far, ef­ter att de tre förs­ta sä­song­er­na ha gjort 3, 6 och 9 mål. En ut­veck­ling som ock­så den tål att jäm­fö­ras med Jamie Var­dys… Du mås­te ha fått en del an­bud ef­ter för­ra sä­song­ens suc­cé? – Det vet jag är­ligt ta­lat ingen­ting om, det vet ba­ra klub­ben. Men jag ha­de än­då in­te ve­lat flyt­ta när vi nu gått upp i all­svens­kan. Er ord­fö­ran­de Da­ni­el Kind­berg sä­ger att ”vi ska bli svens­ka mäs­ta­re”. Är han ga­len – el­ler tror ni själ­va att det är möj­ligt? – Ef­ter mi­na år här skul­le jag ald­rig sä­ga att det ald­rig kom­mer att hän­da, det är

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.