”Jag nju­ter av var­je ögon­blick”

Allsvenskan - - ÖSTERSUND - Text: Jo­nas Es­björns­son

Ål­der: 40 år. Tränar­kar­riär: Uni­ver­si­ty of Hull, Eng­land Uni­ver­si­ti­es Squad, Leeds Metro­po­li­tan Uni­ver­si­ty, Ös­tersunds FK.

Man­nen bakom fot­bolls­sa­gan. Står för en un­der­hål­lan­de fot­boll – och har en ena­stå­en­de för­må­ga att få spe­lar­na med sig.

För fem år sen möt­te Ös­tersunds FK Jun­se­le i di­vi­sion 2 in­för 102 åskå­da­re. Nu vän­tar nå­got helt an­nat. – I stäl­let för att gis­sa hur bra vi är mås­te vi var­je dag för­sö­ka bli bätt­re, sä­ger trä­na­ren Gra­ham Pot­ter.

All­var­ligt ta­lat, tänk­te du ens på att nå all­svens­kan när ni 2011 möt­te Jun­se­le…? – Nej, nej… jag var ba­ra fo­ku­se­rad på mitt jobb. Jag var kanske ung och dum, men jag ha­de en idé om att byg­ga en klubb med en egen iden­ti­tet. Det har va­rit väl­digt myc­ket jobb, men vi har bli­vit rik­ligt be­lö­na­de. Förs­ta ­mil­stol­pen var nog när vi slog det gam­la publik­re­kor­det för snö­sko­tercross (!) på vår hem­maa­re­na... Vem är din fö­re­bild som trä­na­re? Är det, med tan­ke på att ni of­ta spe­lar 3–4–3, Pep ­Gu­ar­di­o­la? – Själv­klart tit­tar jag på Gu­ar­di­o­las lag. Men jag har ing­en di­rekt fö­re­bild, även om jag föl­jer Ro­ber­to Mar­ti­nez och Gra­ham Jo­nes i Swan­sea. Jag för­sö­ker ba­ra se så myc­ket fot­boll som möj­ligt i oli­ka län­der. I fjol var jag i Tyskland och Ita­li­en. Hur känns det att, i eng­els­ka me­di­er, bli jäm­förd med Roy Hodg­son och Bob Houghton? – Det är… pin­samt, jag gil­lar det in­te. Det en­da vi har ge­men­samt är att vi är eng­els­män. De har gjort så myc­ket mer och jag ser ju upp till dem, spe­ci­ellt Roy. Kan det in­te va­ra ris­ka­belt att, som ny­kom­ling, spe­la med en tre­backs­lin­je i all­svens­kan? – Det hand­lar in­te så myc­ket om vil­ket sy­stem du spe­lar med, om du spe­lar med tre, fy­ra el­ler fem för­sva­ra­re. Det hand­lar om att du mås­te gö­ra det du gör bra. Vem blir din vik­ti­gas­te spe­la­re i år? – Ef­tersom vi ald­rig spe­lat på den här ni­vån så vet jag in­te. Men det ska bli spän­nan­de att se hur spe­lar­na tar sig an ut­ma­ning­en, att se vem som kan bli näs­ta Da­vid Ac­cam el­ler Mo­dou Bar­row. Men det vik­ti­gas­te för oss är att kol­lek­tivt se till att gö­ra det vi ska. Ni ska­pa­de väl­digt många mål­chan­ser i fjol, men mis­sa­de ock­så väl­digt många. Kom­mer Al­ha­ji Ge­ro att gö­ra er mer ef­fek­ti­va? – Det är det vi hop­pas. Men framför allt hop­pas vi att de som var med i fjol kli­ver upp ett steg till. Hur länge stan­nar du i Ös­tersund? Tills du ­upp­fyl­ler ord­fö­ran­de Da­ni­el Kind­bergs dröm om a­tt bli svens­ka mäs­ta­re…? – Ha­ha, jag har inga pla­ner på att flyt­ta. Jag nju­ter av var­je ögon­blick och stan­nar här tills nå­gon sä­ger nå­got an­nat.

Gra­ham Pot­ter har byggt en klubb med egen iden­ti­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.