”Jag skul­le in­te bli för­vå­nad om de blir ett mit­ten­lag”

Allsvenskan - - ÖSTERSUND -

Hal­lå där, Gun­nar Eriks­son, in­bi­ten Ös­tersundsup­por­ter, vad har ni för krav på la­get i år? – Jag skul­le in­te bli för­vå­nad om de blir ett mit­ten­lag re­dan i år. Men man är nöjd så länge de kla­rar sig kvar i all­svens­kan. Vad tror ni på för pu­blik­snitt? – Ett snitt mel­lan 5 000 och 6 000 tror jag att det bor­de bli. De ska ju byg­ga ut are­nan så att den tar 10 000 åskå­da­re. Vad gör ni för att för­bätt­ra sup­por­ter­kul­tu­ren? – Jag är in­te så in­vol­ve­rad i klac­ken och är rätt nöjd som det är i dag. Men det är klart det är kul om än­nu fler ­an­slu­ter nu när vi är i all­svens­kan. Vil­ken är störs­ta mat­chen i år? – Egent­li­gen al­la mot de la­gen som kom­mer med myc­ket folk till Ös­tersund, så det blir full­satt. Det blir nytt för oss att ha så­da­na lag på be­sök gans­ka of­ta. Vil­ken är din högs­ta öns­kan för sä­song­en 2016? – Att Ös­tersund fort­sät­ter spe­la en publik­fri­an­de, of­fen­siv och snabb fot­boll, som de har gjort de se­nas­te åren. Jag hop­pas de vå­gar för­sö­ka gö­ra det även fast ni­vån på mot­stån­dar­na höjs. Vil­ket lag vill du ska åka ur i år? – Nå­got lag som in­te har så många åskå­da­re på mat­cher­na. Fal­ken­berg känns in­te så ro­li­ga.

FRED­RIK KAMP Bil­jett­pri­ser: Här kö­per du bil­jet­ter:

Här kö­per du sou­ve­ni­rer: Här sam­las fan­sen in­för match: Sup­por­ter­för­e­ning:

Ös­tersunds­sup­port­rar­na är nöj­da så länge la­get hål­ler sig kvar i all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.