Kur­dis­ka mil­jar­dä­rer spet­sar till Dal­kurd

Allsvenskan - - SUPERETTAN -

Su­pe­ret­tan be­står nu­me­ra av 15 klub­bar… …och ett so­ci­alt pro­jekt med två mil­jar­dä­rer i ryg­gen och över en mil­jon Fa­ce­book-fans. Väl­kom­men upp, Dal­kurd FF! Den här re­san blir nå­got utö­ver det van­li­ga.

Vad de­fi­ni­e­rar en svensk elit­fot­bolls­klubb? Frå­gar du klub­bar som Halm­stads BK, Gais och De­ger­fors – ja, de fles­ta klub­bar i su­pe­ret­tan får du tro­li­gen nå­gorlun­da över­ens­stäm­man­de svar. De är sprung­na ur sam­ma ar­be­ta­ri­de­al – där fot­bol­len i grund och bot­ten är me­ning­en med li­vet. Den lo­ka­la själv­käns­lan byggs på det se­nas­te ­re­sul­ta­tet på fot­bolls­pla­nen. Fot­bol­len är gi­vet­vis vik­ti­gast.

Dal­kurd kom­mer ur nå­got helt an­nat. Och då ta­lar jag in­te om et­ni­ci­tet. Klub­ben star­ta­des hös­ten 2004 som ett so­ci­alt pro­jekt för ung­do­mar på glid i Bor­länge. På vägen upp ge­nom se­ri­e­sy­ste­met har det so­ci­a­la en­ga­ge­mang­et all­tid va­rit över­ord­nat den sports­li­ga verk­sam­he­ten. Spe­lar­na ord­nar trä­ning­ar för ny­an­län­da flyk­ting­ar. Klub­ben le­der in­sam­ling­ar till flyk­ting­ar i Sy­ri­en och Irak. ”Det so­ci­a­la an­svars­ta­gan­det är en plikt” skri­ver klub­ben på sin hem­si­da. Men plikt är egent­li­gen fel ord. Dal­kurd ge­nom­sy­ras av en gläd­je och en brin­nan­de am­bi­tion, så­väl på som vid si­dan av fot­bolls­pla­nen. Mr Dal­kurd, sport­che­fen och ti­di­ga­re mål­vak­ten Adil Ki­zil, be­to­nar i näs­tan var­je in­ter­vju han gör att det so­ci­a­la fo­ku­set in­te kom­mer för­änd­ras i ba­ra för att klub­ben spe­lar i su­pe­ret­tan. Men sam­ti­digt för­änd­ra­des allt den 7 feb­ru­a­ri i år. Då star­ta­de klub­ben ak­tie­bo­lag och sål­de 49 pro­cent av ak­ti­er­na till två kur­dis­ka te­le­kom-mil­jar­dä­rer, brö­der­na Ka­wa och Sar­kat Sar­kat Ju­nad. Dal­kurd, som fram till i hös­tas ha­de sitt klubb­hus i en con­tai­ner, fick helt plöts­ligt helt and­ra re­sur­ser. Adil Ki­zil, som dit­tills fynd­vär­vat från läg­re di­vi­sio­ner, fick kas­ta he­la sin värv­nings­lis­ta och bör­ja skri­va ner nya namn ur en an­nan pris­klass. Drygt en vec­ka se­na­re pre­sen­te­ra­des Du­san Dju­ric och Tom Sö­der­berg. På pap­pe­ret su­pe­ret­tans två bäs­ta spe­la­re. Klub­bens kort­sik­ti­ga mål är än­då att eta­ble­ra sig i su­pe­ret­tan. Det lång­sik­ti­ga må­let har de nya de­lä­gar­na re­dan satt: Cham­pi­ons Le­a­gue in­om fem år. Dit är det väl­digt långt. Men i Dal­kurd har man ald­rig brytt sig om tviv­la­re. Och OM de skul­le nå dit så hop­pas jag in­ner­ligt att Dal­kurd in­te för­lo­rar si­na vär­de­ring­ar på vägen.

Ös­tersund star­ta­de den här för­änd­ring­en i svensk elit­fot­boll med si­na kul­tur­pro­jekt, mång­kul­tu­rel­la trupp och ti­ki-taka-idéer. De tog su­pe­ret­tan med storm – och drog vi­da­re till all­svens­kan. Till nytän­kar­na hör ock­så Athle­tic FC Uni­ted. Ord­fö­ran­den Alexander Ryss­holm trött­na­de på Väs­by kom­mun och flyt­ta­de he­la klub­ben till Sol­na 2014. Där byggs en am­bi­tiös aka­de­mi­or­ga­ni­sa­tion – och ett kax­igt lag­byg­ge sig­ne­rat Özcan Mel­ke­michel. Se­nas­te värv­ning­en? John Men­sah, med 80 lands­kam­per och två Vm-tur­ne­ring­ar för Gha­na på sitt cv. Det skul­le in­te för­vå­na mig om Athle­tic slåss om avan­ce­mang till all­svens­kan i höst… in­för ett par hund­ra tapp­ra åskå­da­re på Skyt­te­holms IP.

”Dal­kurd, som fram till i hös­tas ha­de sitt klubb­hus i en con­tai­ner, fick helt plöts­ligt helt and­ra re­sur­ser.”

De som rus­tat hår­dast för topp­stri­den är Halm­stad, Gais och Si­ri­us. Halm­stad spe­lar ett vå­gat spel ef­ter ned­flytt­ning­en och har hål­lit hårt i nyc­kel­spe­la­re som Fred­rik Li­ver­stam och Ju­nes Bar­ny och fyllt på med fjol­å­rets skyt­te­kung i su­pe­ret­tan, Fred­rik Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.