Lin­kö­ping spe­lar ut tre ess i an­fal­let

”Spän­nan­de att se vad som hän­der nu”

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN - Text: Mats Brå­stedt

Här är Lin­kö­pings guld­va­pen i årets all­svens­ka – ett su­pe­ran­fall med Stina Black­ste­ni­us, Per­nil­le Har­der och Fri­do­li­na Rol­fö. De är be­red­da att kri­ga mot fa­vo­ri­ten Ro­sen­gård till sista svett­drop­pen och sista om­gång­en. – Vi har sagt att vi ska slu­ta bland de två bäs­ta för att kom­ma ut i Eu­ro­pa. Och ing­et lag vill ju kom­ma på and­ra plats, sä­ger Har­der med ett lu­rigt le­en­de.

Det är näs­tan så man tving­as ny­pa sig i ar­men när man tit­tar på de tre namn som är tänk­ta att sva­ra för mer­par­ten av Lin­kö­pings mål­pro­duk­tion den här sä­song­en: Per­nil­le Har­der, 23, dansk lands­lags­stjär­na med in­ter­na­tio­nell lys­kraft. Ut­sedd till årets an­fal­la­re 2015 och se­ri­ens mest vär­de­ful­la spe­la­re. 17 mål och tvåa i skyt­te­li­gan 2015. Stina Black­ste­ni­us, 20, svensk lands­lags­spe­la­re som sköt och nic­ka­de U19-gul­det till Sve­ri­ge för­ra som­ma­ren. En su­per­ta­lang, som gjor­de sju mål för klubb­la­get i fjol. Fri­do­li­na Rol­fö, 22, Sve­ri­ges bäs­ta väns­ter­fot – ock­så hon i Blå­gult – och som ef­ter ett ska­de­fyllt 2015 nu änt­li­gen får star­ta en sä­song ut­an ska­van­ker. Ba­ra tre mål 2015 i LFC sä­ger det mesta om hur myc­ket strul hon rå­ka­de ut för. Lin­kö­pings trä­na­re Mar­tin Sjögren har in­sett vil­ken of­fen­siv re­surs han för­fo­gar över, och har in­för den här sä­song­en sett till att änd­ra spel­sy­ste­met till 4–3–3. Helt en­kelt för att kun­na stäl­la al­la tre på pla­nen sam­ti­digt. – För egen del tyc­ker jag det är jät­te­ro­ligt att spe­la med Per­nil­le och Stina. Vi kom­plet­te­rar varand­ra väl­digt bra och vi är oli­ka som fot­bolls­spe­la­re, sä­ger Rol­fö. – Vi kan öka på varand­ras styr­kor och mi­ni­me­ra svag­he­ter­na. Vi är i ett bra lag där mil­jön gör att vi he­la ti­den kan ut­veck­las och bli bätt­re även in­di­vi­du­ellt.

För­ra sä­song­en ja­ga­de Lin­kö­ping Ro­sen­gård och Eskilstu­na näs­tan än­da in på mål­lin­jen, men föll på en lägs­ta ni­vå som var all­de­les för låg och slu­ta­de fy­ra. Har­der, Rol­fö och Black­ste­ni­us är med­vet­na om fjol­å­rets till­kor­ta­kom­man­den, och ska i år se till att und­vi­ka fall­gro­par­na mot på pap­pe­ret säm­re lag. – Vi var så tag­ga­de när vi möt­te Ro­sen­gård och Eskilstu­na att det kanske sat­te sig myc­ket men­talt. Det gick bra i de mat­cher­na, men det be­hö­ver in­te be­ty­da att vi ha­de då­lig in­ställ­ning i öv­rigt. Vi har li­te att job­ba på när det är ett tajt och kom­pakt för­svar som vi mö­ter, för­kla­rar Rol­fö. Ex­i­ste­ra­de det en kon­kur­rens­si­tu­a­tion mel­lan er för­ra året när in­te al­la fick plats på plan sam­ti­digt? – Ab­so­lut, visst var det så. Sto­ra de­lar av året var den en kon­kur­rens om vil­ka som skul­le få spe­la. Sam­ti­digt ha­de vi en ska­da här och där och fick ju­ste­ra om i la­get. Men det går ju in­te att bli arg på de and­ra, ut­an det är mer en egen be­svi­kel­se om man in­te får spe­la. Och hur re­a­ge­ra­de ni på när er trä­na­re val­de att sat­sa på ett nytt spel­sy­stem? – Att det ba­ra är kul. Det ska bli spän­nan­de att se vad som hän­der nu när vi al­la är med. Vi kän­ner varand­ra väl, kon­sta­te­rar Har­der.

>> >>

De­fen­si­ven då? En av svensk dam­fot­bolls störs­ta iko­ner, mitt­bac­ken och lands­lags­spe­la­ren Char­lot­te Roh­lin, be­stäm­de sig i hös­tas för att läg­ga av, men trä­na­ren Mar­tin Sjögren är in­te det mins­ta oro­lig för att må­len ska bör­ja tril­la in – bakåt. – Är vi ska­de­fria har vi en back­lin­je med idel A-lands­lags­spe­la­re (Mag­da­le­na Erics­son, Jes­si­ca Samuelsson. Jon­na An­ders­son och dans­kan Jan­ni Arn­th). Så vi kom­mer att ha ett bra för­svars­spel även ut­an Roh­lin, me­nar Sjögren. Han väl­jer dock att lig­ga li­te lågt i för­hål­lan­de till se­ri­efa­vo­ri­ten Ro­sen­gård: – Mal­mö­la­get är på pap­pe­ret det klart star­kas­te la­get. Men med den den an­fall­s­trio vi har så kan det bli väl­digt, väl­digt bra...

>> ”Det ska bli spän­nan­de att se vad som hän­der nu när vi al­la är med. Vi kän­ner varand­ra väl.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.