Måldrott­ning­ens flytt hål­ler Ro­sen­gård kvar på tro­nen

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Ro­sen­gård har do­mi­ne­rat svensk dam­fot­boll de se­nas­te åren. Och in­te myc­ket ta­lar för att tren­den bryts nu hel­ler. Men om det finns ett hot så är de tre och kom­mer från Lin­kö­ping.

Det var fyr­ver­ke­ri­er in­nan mat­chen och det kän­des som att he­la stan vall­fär­da­de till Tu­na­val­len den där sön­da­gen i ok­to­ber för­ra året. Full­sat­ta läk­ta­re och det är få gång­er, om ens nå­gon, som jag har upp­levt ett så­dant drag på en da­mall­svensk match som då. Eskilstu­na Uni­ted var sä­song­ens sto­ra skräl­lag och nu ha­de man chans att ta hem gul­det. Vem ha­de kun­nat tro det in­nan sä­song­en? In­te många, och då är både spe­la­re och le­da­re i Eskilstu­na in­klu­de­ra­de. Och kanske var just det en del av pro­ble­met.

Jag träf­fa­de la­get och trä­na­re Vik­tor Eriks­son när det ba­ra åter­stod någ­ra om­gång­ar av se­ri­en och trots att guld­chan­sen fanns där var det som att Eskilstu­na re­dan var gans­ka nöj­da. De ha­de gjort en suc­cé­sä­song ing­et snack om det, men de ha­de sam­ti­digt ba­ra ta­git fy­ra av 18 möj­li­ga po­äng mot de övri­ga topp­la­gen. Lägg där till en tillf reds­stäl­lel­se med ta­bel­lä­get re­dan in­nan allt var av­gjort och det är de två sto­ra skill­na­der­na mot Ro­sen­gård. För även om Ro­sen­gård vack­la­de både en och två gång­er un­der sä­song­en så res­te man sig upp och kom igen. Spe­la­re och le­da­re i Mal­mö­la­get var de­fi­ni­tivt in­te nöj­da. vsnac­ka­des det om att det skul­le bli ett guld­d­ra­ma på två are­nor men ef­ter nio mi­nu­ter klipp­te Na­tasha An­do­no­va in 1–0 för Ro­sen­gård och dra­ma­ti­ken var bor­ta. När slut­sig­nal se­dan ljöd knappt en och en halv tim­me se­na­re ham­na­de Sm-gul­det för fem­te gång­en på sex år i Mal­mö och ing­en kan på­stå nå­got an­nat än Ro­sen­gård do­mi­ne­rar svensk dam­fot­boll, åt­minsto­ne just nu.

Gael­le Eng­a­na­mouit , da­mall­svens­kans skyttedrott­ning för­ra året (18 mål), var en starkt bi­dra­gan­de or­sak till Eskilstu­nas suc­cé­sä­song. Ka­me­run­s­kans mål­pro­duk­tion och blän­dan­de tek­nik gick in­te Ro­sen­gårds sportchef The­re­se Sjögran omärkt för­bi och när se­ri­en nu drar i gång är Gael­le Eng­a­na­mouit iförd Mal­mö­la­gets trö­ja. In­te ba­ra en jät­te­för­lust för Eskilstu­na ut­an ock­så en vass för­stärk­ning för Ro­sen­gård som har sto­ra möj­lig­he­ter att slu­ta som mäs­ta­re även 2016. Li­e­ke Mar­tens, från Kopp­ar­bergs/gö­te­borg, ame­ri­kans­kan El­la Ma­sar (Houston Dash) är utö­ver Eng­a­na­mouit in­tres­san­ta namn som klub­ben har vär­vat. Lägg där till en ru­tin och bredd i spelar­trup­pen och Ro­sen­gård är min guldfa­vo­rit.

Vil­ka kan ut­ma­na? Eskilstu­na, kanske. Men jag tror att det störs­ta guld­ho­tet kom­mer från Ös­ter­göt­land.

Vil­ka kan ut­ma­na? Eskilstu­na, kanske. Men jag tror att det störs­ta guld­ho­tet kom­mer från Ös­ter­göt­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.