Ma­ten som la­gar sig själv!

Allt i en form - - INNEHÅLL -

Tänk så många läck­ra rät­ter som kan ska­pas i en lång­pan­na i ug­nen. Lägg i näs­tan vad du vill och värm.

Väl i ug­nen la­gar ma­ten sig så gott som själv.

Att la­ga allt i en form är ett bå­de en­kelt och prak­tiskt sätt att få god mat på bor­det, oav­sett om du vän­tar gäs­ter el­ler ej. Snabbt går det ock­så.

Li­ka prak­tisk är ma­ten och li­ka ljuv­li­ga dof­ter spri­der sig i kö­ket om du fyl­ler en gry­ta med god­sa­ker som du vär­mer på spi­sen. El­ler var­för in­te läg­ga det du gil­lar i en paj­form i ug­nen?

Det är egent­li­gen ba­ra din egen fan­ta­si som sät­ter grän­ser för vil­ka här­li­ga och smak­ri­ka rät­ter du kan gö­ra i en och sam­ma form.

Den här re­cept­sam­ling­en är tänkt att hjäl­pa dig att upp­täc­ka möj­lig­he­ter­na och in­spi­re­ra dig. Här hit­tar du re­cept på allt från kött-, fisk-, och ve­go­rät­ter till fan­tas­tis­ka bak­verk.

Släpp loss din fan­ta­si!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.