Sport­bil el­ler täv­lings­bil? Bå­de och!

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

En van­lig Porsche 911 Car­re­ra är en spor­tig bil som gör sig bra på en ra­cer­ba­na. Men snart kom­mer en som är bätt­re.

Den tys­ka bil­till­ver­ka­ren har vi­sat upp sin nya 911 GT3 RS, en bil som ba­lan­se­rar pre­cis på grän­sen mel­lan att va­ra en sport­bil och en täv­lings­bil.

Tack va­re lätt­vikts­kon­struk­tio­ner – bland an­nat är ta­ket till­ver­kat i mag­ne­sium och mo­tor­hu­ven i kol­fi­ber – och för­änd­ring­ar av bå­de driv­sy­stem och ae­ro­dy­na­mik ska bi­len en­ligt Porsche kla­ra en varv­tid på sju mi­nu­ter och 20 se­kun­der på Nür­bur­grings klas­sis­ka nordslinga och slår där­med su­persport­bi­len Car­re­ra GT.

GT3 RS drivs av en sex­cy­lind­rig motor på fy­ra li­ter som ger 500 hk och ett vrid­mo­ment på 480 Nm. 911 GT3 RS ac­ce­le­re­rar från 0–100 km/tim på 3,3 se­kun­der och till 200 km/tim på ba­ra 10,9 se­kun­der.

Den främ­re spoi­lern har fått en mi­ni­mal mark­fri­gång och den sto­ra bak­re ving­en för­stär­ker det spor­ti­ga in­tryc­ket. En an­nan de­talj är de främ­re hjul­hu­sens luft­ka­na­ler med ut­släpp i den öv­re de­len av fram­skär­men, som ska ge ett ökat mark­tryck.

Ut­form­ning­en av in­te­ri­ö­ren i 911 GT3 RS med de­tal­jer i Al­can­ta­ra ba­se­ras på den nu­va­ran­de 911 GT3. En vik­tig ny­het är täv­lings­sto­lar­na som är ba­se­ra­de på skal­sto­lar­na i kol­fi­ber från 918 Spy­der.

Porsche 911 GT3 RS kom­mer att lan­se­ras i maj 2015. Pri­set i Sve­ri­ge blir från 1 760 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.