Spor­tig Bent­ley vi­sar vägen till fram­ti­den

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Bent­ley har in­te gjort sig kän­da för att byg­ga små lät­ta bi­lar, di­rekt. Men nu har man vi­sat upp en be­tyd­ligt ­spor­ti­ga­re va­ri­ant.

Kon­cept­bi­len EXP 10 Speed 6 som sägs skvall­ra om hur till­ver­ka­rens fram­ti­da mo­del­ler ska se ut. Och visst är den rätt läc­ker? EXP 10 Speed 6 är en två­sit­sig sport­bil, be­tyd­ligt mind­re än Bent­leys stor­säl­ja­re Con­ti­nen­tal GT. Bil­der­na vi­sar en ex­tremt lyx­ig in­te­ri­ör med ex­klu­si­va ma­te­ri­al rakt ige­nom den läck­ra ku­pén.

En­ligt ett press­med­de­lan­de från fö­re­ta­get ska den här bi­len be­rät­ta om hur man ser den fram­ti­da de­sig­nen fram­för sig. Tit­tar man no­ga kan man dock hit­ta en del lik­he­ter med mo­del­len Con­ti­nen­tal GT – och visst kan man miss­tän­ka att Bent­leys de­sig­ner tjuv­ki­kat li­te på Ja­gu­ar F-Ty­pe in­nan de ri­ta­de tak­lin­jen?

Det finns inga upp­gif­ter om vil­ken motor som döl­jer sig un­der den snyg­ga ka­ros­sen och där­för in­te hel­ler någ­ra pre­stan­da­siff­ror. Bent­ley har in­te hel­ler av­slö­jat om de tän­ker sät­ta en två­sit­sig sport­bil i pro­duk­tion el­ler in­te. Men man kan ju hop­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.