VW stic­ker ut med ny spor­tig hy­brid

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Volks­wa­gen vi­sar upp läck­ra plug-in ­hy­bri­den Sport Cou­pé Con­cept GTE på ­bil­sa­long­en i Genè­ve. Och det här är en bil som stic­ker ut i mäng­den.

Volks­wa­gen Sport Cou­pé Con­cept GTE är stör­re än da­gens pro­duk­tions­mo­dell Volks­wa­gen CC, kon­cept­bi­len är 4 870 ­mil­li­me­ter lång och har en hjul­bas på he­la 2 841 mil­li­me­ter. Det är till och med läng­re än nya Pas­sat och bor­gar för or­dent­li­ga ut­rym­men i bak­sä­tet.

Vi kän­ner igen många drag från Volks­wa­gen CC och nya Volks­wa­gen Pas­sat – ny­li­gen ut­nämnd till Årets Bil – i Sport Cou­pé Con­cept GTE . Men for­men här är kan­ti­ga­re och lin­jer­na är mer mar­ke­ra­de.

En­ligt Volks­wa­gen hand­lar det om ett de­sign­språk som vi­sar hur fram­ti­da mo­del­ler från till­ver­ka­ren kom­mer att se ut.

Som bok­stavs­kom­bi­na­tio­nen GTE skvall­rar om är Volks­wa­gen Sport Cou­pé Con­cept GTE en ladd­hy­brid. Först ut var Golf GTE och se­na­re i år kom­mer Pas­sat GTE ut hos hand­lar­na. Des­sa bi­lar har en räck­vidd på cir­ka 50 kilo­me­ter i he­le­lekt­riskt lä­ge. GTE-ver­sio­ner­na kom­mer att dy­ka upp i al­la for­dons­klas­ser framö­ver, ett ex­em­pel är den SUV-kon­cept­bil som vi­sa­des på bil­sa­long­en i Detro­it ti­di­ga­re i år.

Sport Cou­pé Con­cept GTE drivs av en ben­sin­mo­tor och av en el­mo­tor. Den sam­man­lan­da ef­fek­ten upp­ges till 380 häst­kraf­ter och topp­far­ten till 250 km/h. Bräns­le­för­bruk­ning­en vid blan­dad kör­ning anges till 2,0 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning. I GTE-lä­ge ac­ce­le­re­rar den fyr­hjuls­driv­na Sport Cou­pé Con­cept GTE från 0 till 100 km/h på 5,0 se­kun­der.

In­te­ri­ö­ren hos Sport Cou­pé Con­cept GTE präglas av en ren och lo­gisk design. VW ta­lar om nya ”in­ter­ak­ti­va gräns­snitt mel­lan män­ni­ska och ma­skin” och en ny Acti­ve In­fo Dis­play med 3D-ut­se­en­de som ska­par en ”avant­gar­dis­tisk at­mo­sfär”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.