Re­ge­ras dub­bel­tur­bo re­ge­rar

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Ko­e­nigs­egg do­mi­ne­ra­de bil­sa­long­en i Genè­ve med sin nya me­ga­bil Re­ge­ra. Och med all rätt – det här är en mo­dell som på all­var kan gö­ra mos av kon­kur­ren­ter som Porsche, Fer­ra­ri och Lam­borg­hi­ni.

Den här hy­bri­den har en för­brän­nings­mo­tor på fem li­ter, det är en V8 be­styc­kad med dub­bel­tur­bo. Ben­sin­mo­torn ska en­ligt upp­gift le­ve­re­ra he­la 1 100 häst­kraf­ter. Till det ad­de­ras 700 häst­kraf­ter från tre el­mo­to­rer.

En el­mo­tor sit­ter di­rekt på dri­vax­eln och sen yt­ter­li­ga­re två el­mo­to­rer på var­de­ra bak­hju­let. Re­ge­ra sak­nar väx­ellå­da, bi­len bac­kar med hjälp av en el­mo­tor och star­tar från stil­lastå­en­de på en­bart el. Sen kic­kar för­brän­nings­mo­torn in.

När de fy­ra mo­to­rer­na kom­bi­ne­ras ­tillå­ter elekt­ro­ni­ken ett max­i­malt ­sam­man­lagt ef­fektut­tag på 1 500 häs­tar och drygt 2 000 Nm.

Med den sans­lö­sa ef­fek­ten och en torr­vikt på ba­ra 1 420 ki­lo ska ­Ko­e­nigs­egg Re­ge­ra kla­ra 0–400 km/h på un­der 20 se­kun­der. Det gör Ko­e­nigs­egg Re­ge­ra till en av de ab­so­lut snab­bas­te bi­lar­na som nå­gon­sin till­ver­kats.

Ko­e­nigs­egg har be­stämt sig för att byg­ga 80 ex­em­plar av Re­ge­ra. Vill man kö­pa en gäl­ler det att bör­ja spa­ra snabbt. Prislap­pen är på cir­ka 15 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.