Djur i bi­len – gör in­te miss­ta­gen

Var tred­je familj har ett säll­skaps­djur – som of­ta får föl­ja med i bi­len. Men kun­ska­per­na om vil­ka regler som gäl­ler är då­li­ga. Och bry­ter man mot djur­skydds­la­gen kan man i värs­ta fall dö­mas till fäng­el­se, var­nar Re­nault för­säk­ring­ar som ock­så tip­sar om h

Allt Om BILAR - - Alltombilar - ALEX­AN­DER OL­WAN

SÄLL­SKAPS­DJUR SOM IN­TE sit­ter fast­spän­da kas­tas runt i bi­len vid häf­ti­ga in­broms­ning­ar. En schä­fer­hund väger till ex­em­pel nor­malt sett 30 ki­lo. Vid en krock i 90 kilo­me­ter i tim­men blir hun­dens vikt i stäl­let 3840 ki­lo. Det in­ne­bär sto­ra ris­ker för dju­ret självt och män­ni­skor­na i bi­len.

– Min upp­fatt­ning är att många fö­ra­re har då­lig koll på regler för trans­port av säll­skaps­djur och kan där­för av okun­skap el­ler slarv ut­sät­ta dju­ret för livs­fa­ra, sä­ger Jo­han Beck-Fri­is, in­for­ma­tions­chef vid Sve­ri­ges Ve­te­ri­när­för­bund.

– Hun­den el­ler kat­ten bör fär­das i en fast­satt trans­port­bur un­der bil­fär­den. Då sit­ter dju­ret tryggt. För dju­rets väl­må­en­de är det ock­så vik­tigt att pla­ce­ra bu­ren så att du he­la ti­den har upp­sikt över den. Du som är hundägare kan som al­ter­na­tiv till bur väl­ja ett sär­skilt an­pas­sat trans­port­bäl­te, sä­ger Jo­han Beck-Fri­is.

Var­je år dör ett an­tal säll­skaps­djur av vär­me­slag ef­ter att ha bli­vit ­läm­na­de i bi­len på en sol­be­lyst par­ke­ring. Var­je år in­träf­far ock­så olyc­kor till följd av att fö­ra­ren vid en pa­us bun­dit fast hun­den i kop­pel vid bi­len och se­dan kör i väg ut­an tan­ke på den fast­bund­na hun­den.

– Läm­na in­te ditt hus­djur en­samt i bi­len om det ris­ke­rar att ut­sät­tas för sol­be­lys­ning el­ler om ute­tem­pe­ra­tu­ren är be­svä­ran­de hög el­ler låg. Ska du re­sa långt är det vik­tigt att ta pa­u­ser, en hund ska till ex­em­pel ras­tas och få vat­ten minst var sjät­te tim­me, sä­ger Beck-Fri­is.

»Vi har ett team som ar­be­tar med el­bi­lar, så man vet ald­rig. Vir­gin kanske täv­lar med Tes­la i bil­bran­schen, vi får se vad som hän­der i fram­ti­den.« Vir­gin-äga­ren Ri­chard Bran­son gil­lar snab­ba bi­lar – och upp­märk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.